Kotityö- ja puhdistuspalveluala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Tuholaistorjuntakoulutus 4 pv ja kirjallinen koe

 

Sisältö

Tuholaistorjunnan koulutus tähtää tuholaistorjunnan osaamiseen ammattikäytössä ja biosidi-valmisteiden riskien tiedostamiseen ja niiden hallintaan.

Ohjelma

1. Lähipäivä
Torjuntatyöhön liittyvä lainsäädäntö

Biosidilainsäädäntö
- Biosidisäädökset
- Biosidien hyväksymismenettely
Tuholaistorjunnassa käytettävät biosidivalmisteet

Ympäristöriskit ja niiden vähentäminen
- Riskinarvioinnin peruskäsitteet
- Hyönteismyrkkyjen ympäristövaikutukset
- Jyrsijämyrkkyjen ympäristövaikutukset
- Ympäristöriskien vähentäminen
Työsuojelu
- Henkilönsuojainten käyttö
Jätteiden käsittely

Yleistietoa tuhoeläimistä
Tuhoeläinten aiheuttamat haitat ja vaarat
Tuhohyönteisten pääsy tiloihin


2. Lähipäivä
Biologia, eläinkunnan jaottelu
- Niveljalkaiset
- Hyönteisten rakenne
- Hämähäkkien rakenne
- Selkärankaiset

Tuhoeläimet
- Jyrsijät ja muuta vahingolliset tai
  haitalliset nisäkkäät
- Jyrsijäresistenssi ja sen hallinta
- Linnut
- Muut vauriota aiheuttavat tai haitalliset
Niveljalkaiset

Haitalliset punkit ja hyönteiset
Ihoa ärsyttävät punkit ja hyönteiset
Biosidivalmisteet

Tuhoeläinten tunnistus

Tuhoeläintarkastus ja –kartoitus

Välitehtävä: Käytännön torjunta ja siitä raportointi.
Puretaan kolmannessa lähipäivässä.

3. Lähipäivä
Välitehtävän purku

Torjuntavälineet ja -tekniikat
Käyttötekniikat
Biosidiaineiden levityslaitteet
Mekaaniset torjuntavälineet
Tuhoeläintorjunnan suorittaminen

Jyrsijätorjunnan tarkastus ja -toteutus

Asiakaspalvelu ja torjuntatyön raportointi

4. Lähipäivä
Biosidivalmisteiden käyttöön liittyvät riskit ja -riskien hallinta

Terveysriskit ja niiden vähentäminen
- Riskinarvioinnin peruskäsitteet
- Sivullisten altistumisen välttäminen
- Myrkytysoireet ja ensiaputoimenpiteet

Rotanmyrkkyvalmisteet ja hyönteistorjunta-aineet

Mahdollisuus suorittaa tuholaistorjunnan tutkinnon kirjallinen osuus
klo 15.15 - 16.00

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy suorittamaan Tuholaistorjuntatutkinnon. Tutkinto sisältää kirjallisen testin ja käytännön tuholaistorjuntaa. Lisätietoa tutkinnon suorittamisesta Tutkinnon esittely välilehdellä.

Kohderyhmä

Alalla toimivat tuholaistorjujat, kiinteistönhuollon ammattilaiset, ympäristövalvojat, terveystarkastajat sekä työssään tuholaistorjunnan tietoa tarvitsevat.

Kouluttajat

Lasse Jansson
Bengt Lindqvist
Armi Lehtinen
Matti Veikkolainen

Opiskelumateriaali ja -välineet

Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta, Kasvinsuojeluseura ry, Tekijät: Lasse Jansson, Bengt Lindqvist ja Irmeli Markkula.

Elintarvike ja Terveys, julkaisu 3/2015.

Hinta
Koulutus 4 pv 560 €, kirjallinen koe 110 € ja käytännön koe 530 €. Yhden koulutuspäivän hinta 150 € (hinnat sis. alv 24 %).
Ilmoittautuminen
3.6.2017 - 30.8.2017 klo 23.55
Valinta ja valinnan painotus

Hakijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ryhmäkoko
Ryhmään mahtuu 20 henkilöä.
Muuta tärkeää

Koulutuskeskus Salpaus järjestää Tuhoeläintorjunta koulutusta, joka antaa valmiudet tuholaistorjunnan tutkinnon suorittamiseen. Koulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koulutuskokonaisuutta suositellaan jokaiselle, jonka tavoitteena on suoriutua kirjallisesta testistä ja tutkinnosta. 

Alle 3 vuotta alalla olevien tulee suorittaa kirjallinen testi ennen tutkinnon suorittamista.

Tuholaistorjunnan koulutus ja tutkinnon määräykset:

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskevasta tutkinnosta ja sen järjestämisestä säädetään Kemikaalilain 599/2013 luvussa 6. Tuholaistorjujan tutkinnon sisällöstä säädetään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa biosidivalmisteista (418/2014).

Tuholaistorjuntaan tarkoitettujen biosidivalmisteiden käyttöä koskevalla tutkinnolla osoitetaan biosidivalmisteiden turvallisen ja asianmukaisen käsittelyn ja käytön hallitseminen ja tuholaistorjujan pätevyys.

Tuholaistorjuntakoulutuksen prosessikaavio

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Tutkinnon esittely

Tuholaistorjunnan tutkinnon suorittaminen

Kirjallinen koe
Kirjallisessa kokeessa on 40 kysymystä, joissa neljä eri vaihtoehtoa.
Kirjallisessa kokeessa pitää olla 36 oikein, jotta koe on hyväksytty.

Kirjallisen kokeen aika on 45 minuuttia ja kokeesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua kokeen alkamisesta

Käytännön koe
Ennen käytännön kokeeseen osallistumista pitää kirjallinen koe olla hyväksyttävästi suoritettuna.
Käytönnön kokeet alkavat kesäkuussa 2015. 

Ammattitaitovaatimukset:

  • lainsäädäntö
  • biosidivalmisteet
  • biosidivalmisteiden asianmukaisen ja turvallinen käsittely ja käyttö
  • tuhoeläinten tunnistaminen
  • tuholaisten esiintymisen ehkäisy
  • torjuntamenetelmät
  • biosidivalmisteiden käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallinta
  • terveys- ja ympäristöriskit
  • työsuojelu

KÄYTÄNNÖN KOKEEN PERUSTEET

Tuholaistorjujan tutkinto on voimassa viisi vuotta. Tutkintoa uusittaessa suoritetaan vain kirjallinen osuus. Ammattimaista tuholaistorjuntatyötä tekevien henkilöiden ja yritysten on tehtävä ilmoitus Tukesille vuoden 2016 loppuun mennessä.

Alle 3 vuotta alalla olevien tulee suorittaa kirjallinen testi ennen tutkinnon suorittamista.

OHJEISTUS KOKEEN SUORITTAJALLE

Kokeen suorittaminen ja ajallinen kesto

- Ennen kokeen suorittamista suositellaan käytännön harjoittelua tuholaistorjunta yrityksessä. Koulutuskeskus Salpaus auttaa kohteen hankinnassa.

- Käytännön koe on prosessi, jonka aikana kokeen suorittaja tekee kohteessa tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisia torjuntatehtäviä eli tutkintosuorituksia. Kokeen suoritus kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Aika sovitaan oppilaitoksen kanssa.

- Kokeen voi suorittaa joko yksin, työparina tai ryhmänä, kokeen suorittajan omien tavoitteiden mukaisesti.

Työkohteeseen tutustuminen ja perehtyminen

- Lähtökohtana on, että kokeen suorittaja pystyy toimimaan kohteessa kuin vakituinen ja vastuullinen työntekijä yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

- Kokeen suorittaja perehtyy työalueeseensa, työtehtäviin ja työyhteisöön henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Torjuntasuunnitelman laadinta

- Kokeen suorittaja laatii kirjallisen suunnitelman yhteen torjuntatoimenpiteeseen, jonka hän toimittaa arvioijalle vähintään viikkoa ennen kokeen alkua.

- Suunnitelmassa tulee näkyä kokeen suorittamisen ajankohdat ja sisällöt.

- Suunnitelmassa tulee mainita dokumentit (2 kpl), joita kokeen suorittaja tuo arviointiaineistoksi ja hän osaa kertoa mihin ammattitaitovaatimuksiin ne liittyvät ja milloin aikoo ne esitellä arvioijille.

Käytännön kokeen suoritus

- Työskentely tapahtuu kohteessa itsenäisesti tai työparin/ ryhmän kanssa suunnitelman mukaisesti, kuitenkin joustavasti muuttuvat tilanteet huomioiden.

- Työskentely keskeytetään, jos kokeen suorittajan toiminta vaarantaa asiakkaiden turvallisuutta tai hän vakavasti laiminlyö omaa tai työyhteisön turvallisuutta.

Arviointi ja kokeen suorittajan itsearviointi

- Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa.

- Arviointi perustuu aina kokeen perusteiden mukaisiin arvioinnin ammattitaitovaatimuksiin.

Arvioijina toimii Koulutuskeskus Salpauksen Tukesissa hyväksymä arvioija. Arvioija tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä kokeen suorittajalle. Hän varmistaa osaamista havainnoiden ja kysellen perusteluita toiminnalle ja valinnoille.

- Kokeen suorittamisen päättyessä arvioija ja kokeen suorittaja pitävät arviointikeskustelun (kesto noin 1h), jossa kokeen suorittaja antaa osaamisestaan suullisen itsearvioinnin. Itsearviointi on arviointiesitykseen vaikuttavaa aineistoa.

- Kaikki arviointiin liittyvät asiakirjat kerätään ja dokumentoidaan oppilaitokseen.


KÄYTÄNNÖN KOKEEN PERUSTEET

Ilmoittautuminen ja lisätietoja käytännön kokeeseen:


Lehtinen Ville, p. 044 708 0168
ville.v.lehtinen[@]salpaus.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx