Näyttötutkintoa suorittavan aikuisen ohjaus ja arviointi - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Yritys- ja työelämäpalvelut > Työpaikkaohjaajakoulutus > Näyttötutkintoa suorittavan aikuisen ohjaus ja arviointi

Näyttötutkintoa suorittavan aikuisen ohjaus ja arviointi

Arviointia ohjaavat aina tutkinnon perusteet ja siellä mainitut arvioinnin kohteet ja kriteerit.  

 

Oppimisen arviointi on ohjausta oikeaan suuntaan

Työpaikkaohjaaja / -kouluttaja on oman alansa ammattilainen. Hän tuntee alan ja työpaikan työt. Työpaikkaohjaaja perehtyy tutkinnon perusteisiin, jotta hän tietää, mitä asioita ja minkä tasoisesti opiskelijan on tarkoitus oppia. Työpaikkaohjaaja järjestää opiskelijalle oppimismahdollisuuksia ja seuraa, miten oppiminen etenee. Parhaimmillaan koko työyhteisö osallistuu ohjaamiseen, kouluttamiseen ja kannustamiseen.

Opiskelija on tehnyt myös työssä oppimisen suunnitelman, josta on kätevä seurata opittavia asioita ja suunnitella niiden tekemistä. Aikuisopiskelijalla on usein paljon osaamista, aikaisemmin saatua koulutusta ja työkokemusta. Työpaikkaohjaaja osaa ottaa myös tämän huomioon oppimisen ohjaamisessa. 

Arvioinnin tehtävä on tukea opiskelijan oppimista ja motivaatiota, sekä ohjata ja kannustaa opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta ja suuntaa opiskelijan toimintaa oikeaan suuntaan. Tietoa saadaan esimerkiksi havainnoimalla, yhteisellä keskustelulla sekä esimerkiksi työselostusten, raporttien ja oppimistehtävien avulla.    
 
palautteen antamista on kuvattu hampurilaiseksi:

 

 1. Positiivinen päällys: Kerro, mikä asia tai työ sujuu hyvin.
 2. Kehittävä keskikerros: Kerro, missä asiassa olisi vielä opittavaa, ja miten se voisi tapahtua.
 3. Kannustava pohja: Kannusta myönteisesti eteenpäin, kertaa sovitut asiat.
 
 
 

Väli- ja loppuarviointi oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikkakouluttaja tekee väli- ja loppuarvioinnin työssä oppimisen edistymisestä. SopimusPro - järjestelmään kirjataan arvio tutkinnon osittain. Oppiminen arvioidaan sekä numerolla
 1-3 että sanallisesti. Tammikuussa 2016 alkaen vain sanallisesti.  

 

Osaamisen arviointi eli näyttötutkintosuoritus


Koulutuksen järjestäjä perehdyttää arvioijat tehtävään. Arvioijan on tunnettava tutkinnon perusteet ja siellä kuvatut arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näihin kriteereihin arvioija vertaa tutkinnon suorittajan osaamista ja kirjaa arvionsa sitä varten annetulle lomakkeelle.
 
Arvioijat käyvät tutkinnon osan tutkintosuorituksen jälkeen arviointikeskustelun, jossa päättävät yhdessä, mitä ehdotetaan
ko. tutkinnon tutkintotoimikunnalle. Lopullisen päätöksen tekee tutkintotoimikunta.
  
 

Työssä oppimisen merkitys aikuisoppijalle

Aikuisopiskelijalla on usein paljon osaamista, aikaisemmin saatua koulutusta ja työkokemusta. Oppijan taitotason huomioiminen työssä oppimisen ohjauksessa edellyttää työpaikkaohjaajalta erilaista roolia oppijan mukaan.
 
Oppija voi olla
 • itseohjautuva, itsenäinen, vahvasti omaakin osaamista
  • työpaikkaohjaaja /- kouluttaja lähinnä konsultoi ja välittää vuosien varrella kertynyttä hiljaista tietoa.
 • sitoutunut, on jo osaamista ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan
  • työpaikkaohjaaja auttaa ja rohkaisee, mahdollistaa tilanteita, joissa voi työskennellä toisten kanssa ja oppia toisilta.
 • kiinnostunut ja aktiivinen
   • ohjaaja selittää tehtävien taustoja ja herättelee oppijan kiinnostusta tehtäviin. Ohjaaja ohjaa ja kannustaa, antaa monipuolisia tehtäviä.
 • riippuvainen, tarve saada välitöntä palautetta
   •  ohjaaja on auktoriteetti, hän näyttää ja kertoo mitä tehdään, miten ja milloin. Ohjaaja rohkaisee ja kannustaa.
   
Työpaikkaohjaaja voi tietoisesti pyrkiä lisäämään oppijan itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta roolivalinnoillaan ammatillisen kehittymisen eri vaiheissa.
 

 

Arviointimenetelmiä

 • Havainnointi
   Työpaikkaohjaaja / -kouluttaja seuraa työssäoppijan toimintaa aidoissa työtehtävissä. Havainnoista käydään keskustelua koko työssäoppimisen ajan. Omien havaintojen kirjaaminen auttaa väli- tai loppuarviointiin valmistautumisessa sekä palautteen antamisessa.
 • Dialogi eli keskustelu
   Tasavertainen ohjauskeskustelu, johon molemmilla osapuolilla on annettavaa. Keskustelussa yhdistyvät kuunteleminen, puhuminen, kysyminen ja vastaaminen ja siinä on tilaa myös hiljaisuudelle. Ongelmia tai pulmia lähestytään yhdessä tutkien.
 • Haastattelu
   Työssäoppija voi toimia haastattelijana tai haastateltavana. Hänelle voidaan antaa oppimistehtävä, jossa hän haastattelee työyhteisön työntekijöitä. Oppijaa voidaan haastatella esim. työhön perehdyttämisen ja työssä oppimisen onnistumisesta.
 • Oppimistehtävä
   Tehtävät laaditaan tutkinnon tavoitteisiin perustuen. Tehtävät voivat olla opettajan, opiskelijan tai työpaikan laatimia. Tehtäviin voi liittyä havainnointia työpaikalla, kyselyjä, haastatteluja, selvityksiä ym. Parhaimmillaan tehtävät ovat työpaikkaa ja työssäoppijan osaamista hyödyttäviä aitoja tehtäviä. Oppimistehtävät dokumentoidaan ja analysoidaan.
 • Työselostus, selvitys, raportti
   Ammattialaan, työssäoppimispaikkaan, tuotteeseen tai työssäoppimisjakson tavoitteisiin liittyvä raportti.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx