Vastuuta Ottamalla Opit 3 - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Vastuuta Ottamalla Opit 3

Vastuuta Ottamalla Opit 3

 

Tavoitteet

 • Tukea sosiaali- ja terveysalan opiskelijan ammatillisten taitojen, itseohjautuvuuden, ongelmaratkaisutaitojen ja itsenäisen työskentelyn kehittymistä ja parantaa siten hänen mahdollisuuksia työllistyä.
 •  Mahdollistaa opiskelijalle asteittain lisääntyvä itsenäisempi työskentely työssäoppimisjaksolla sekä yksilöllinen opiskelijan tarpeista lähtevä ohjaus
 • Edistää työelämänedustajien ja opettajien yhteistyötä opiskelijan opettamisessa ja ohjauksessa. Hankkeen aikana työelämänedustajat ja opettajat yhdessä luovat uutta mentorointiin perustuvaa ohjausmallia, joka on mahdollista siirtää osaksi työpaikkaohjaajien koulutusta.
 • Opettajien toimintaa työyksiköissä ja selkiyttää opettajan ja työelämän rooleja opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aikana.
 • Kehittää oppimisen ohjausmalli, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa,
  tieto-, verkko- ja simulaatiopedagogisia ratkaisuja (esim. Mobiletools – järjestelmä, erilaiset simulaattorit, Ipad).
 • Luoda asiakaslähtöisiä työmenetelmiä, joilla tuetaan asiakkaiden itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena Care Shop toiminnalla on myös luoda uudenlainen yrittäjämäisyys/yrittäjyys hyvinvointialalla (Care Shop – malli). Hankkeen aikana selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa em. opintoja yrittäjämäisesti
   osuuskuntien kautta (esim. JOKKY osuuskunta).
 • Samalla tarkastellaan myös työssäoppimisjaksojen  laajentamista kokeilujen aikana.

Toiminta

  

Kesto ja rahoitus

2.6.2014 - 31.12.2015
Projekti saa Opetushallituksen valtionavustusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen.

 

Yhteistyössä

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, hallinnoija
Koulutuskeskus Salpaus  

Lisätietoja  

Minna Vesaaja, opetusalapäällikkö
minna.vesaaja [@] salpaus.fi 

  

 http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx