Vaatetusala
Kulttuuriala

Artesaani, yksilölliset vaatteet, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, pk/yo

Vaatetusala / Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala / Lahti

Sisältö

• Opinnot sisältävät teoriaopiskelua, käytännön suunnittelu- ja valmistustyöskentelyä sekä työssäoppimista.
• Artesaaneille yhteisiä opintoja ovat kulttuuri-, taide-, tuotesuunnittelu ja yrittäjyysopinnot.
• Opintojen aikana on hyvät mahdollisuudet kansainväliseen opiskelijavaihtoon.
• Vaatetusalan artesaanin koulutuksessa korostuvat luova ilmaisutaito, väri-, muoto- ja tyylitaju sekä kulttuurin ja kuvataiteen ymmärtäminen ja soveltaminen.
• Persoonallisten vaatteiden suunnittelussa ja valmistuksessa hyödynnetään laaja-alaisesti kädentaitoja ja kestävän kehityksen mahdollisuuksia.

Opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2015 alkaen.
Uudet opetussuunnitelmat julkaistaan myöhemmin.
1.8.2015 asti voimassa oleva opetussuunnitelma 120 ov 

Kohderyhmä

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Jos olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, hakeudut opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoilla (yhteishaussa oma yo-linjakoodi).

Kuka ei voi hakea yhteishaussa?

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Voit kuitenkin hakea erillishaun kautta tähän tutkintoon tai tutustua laajemmin koko erillishaun tarjontaan. Voit tutustua myös aikuiskoulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Opintojen henkilökohtainen suunnittelu

Tutkinnon kokonaislaajuus 180 osp (1.8.2015 alkaen)
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Jos olet suorittanut lukion, sinulle voidaan hakemuksen perusteella tehdä osaamisen tunnustamiset yhteisistä tutkinnon osista, vapaasti valittavista ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvistä valinnaisista tutkinnon osista (32 + 10 + 15 osp). Lukion oppimäärän suorittanut opiskelija voi valmistua kahdessa vuodessa.

Alan vaatimukset

• Alalle hakeutuville on eduksi idearikkaus, muodon ja värin hahmottaminen, kädentaidot, asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen, pitkäjänteiseen sekä taloudelliseen työskentelyyn.

Työn luonne
Kevyt/keskiraskas, näppäryyttä ja muototajua vaativa työ. Työssä tekstiilipölyä.

Terveydelliset edellytykset
Rajoituksena vaikeat hengitystieallergiat, astma, vaikeat käsi-ihottumat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä vaikeaoireinen epilepsia.

Työtehtävät

• Vaatetusalan artesaani voi toimia itsenäisenä yrittäjänä valmistaen yksilöllisiä tuotteita tilaustöinä tai piensarjoina. Hän voi työskennellä myös toisen palveluksessa erilaisissa valmistus-, huolto-, myynti-, esittely- ja ohjaustehtävissä.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelijoille tulee opiskelukustannuksia oppikirjoista, opiskeluvälineistä, itselleen ostettujen töiden materiaaleista sekä opintokäynneistä/-matkoista.

Hakeminen

Yhteishaku:

Kaikille yhteinen hakuaika 24.2. – 17.3.2015

Sähköinen haku: www.opintopolku.fi

Paperilomakkeella hakukoodit:
pk 1110 551
yo 1110 565

Paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa (Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki) viimeistään 17.3.2015 kello 15.00.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe
tiistai 5.5.2015

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu hakijan kädentaitoja, visuaalisuutta ja avaruudellista hahmottamista sekä luovuutta mittaavista osioista.

Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1 - 10p.
Pisteet jakautuvat seuraavasti:

  • Kädentaidot 0 - 4p
  • Visuaalinen ja avaruudellinen hahmottaminen 0 - 4 p
  • Luovuus 0 - 2 p

Kokeista pois jääminen tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä, jolloin hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Ruokailu

Opiskelijat saavat koulupäivinä maksuttoman aterian.

Lisätiedot

Aloituspaikkoja
• Artesaani, yksilölliset vaatteet, 12 pk / 6 yo

Tutkinnon esittely

Vaatetusalan artesaanilta vaaditaan luovuutta, taiteellista silmää ja kädentaitoja. Koulutus soveltuukin parhaiten taiteellisesti suuntautuneille ja luoville henkilöille. Opinnot perustuvat vahvaan kulttuuri- ja käsityöosaamiseen, jotka ovat artesaanin ammattitaidon peruspilareita. Opintoihin sisältyy kulttuuriosaamisen lisäksi myös tuotesuunnittelua, tuotteen valmistamista, tuunausta, asiakaspalvelua ja markkinointia.

Artesaani tuntee kulttuurilliset lähtökohdat, hallitsee esteettiset ja visuaaliset seikat. Hän hyödyntää niitä suunnitellessaan ja valmistaessaan yksilöllisiä vaatteita ja esiintymisasuja tilaustyönä tai piensarjoina myyntiä varten. Vaatteiden suunnittelussa ja valmistuksessa korostuvat esteettisyys ja luovuus unohtamatta asiakkaan yksilöllisiä tarpeita ja vaatimuksia. Suunnitelmat esitetään asiakkaalle käsin piirrettyinä luonnoksina ja luonnollisen näköisinä esityskuvina.  Artesaani tuntee materiaalien muokkausmenetelmät ja osaa tarvittaessa tuunata asut kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi tai käyttää kierrätysmateriaaleja.

Valinnaisina opintoina voi valita mm. yrittäjyyden, tilaustyön valmistamisen, stailauksen, pukeutumisneuvonnan tai muotinäytöksen suunnittelun ja toteutuksen.

Jatko-opintomahdollisuudet
• ammatti- ja erikoisammattitutkinto muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen: kaavoittaja-mallimestari, mekaanikko, modisti, neuleen valmistaja, pukeutumisneuvoja, ompelija, vaatturi
• ammattikorkeakoulututkinto (muotoilija, artenomi)
• korkeakoulututkinto (Taideteollinen korkeakoulu, Lapin yliopisto)

Opettajakoulutuksen jatko-opinnot
• ammatillinen opettajakorkeakoulu (vaaditaan amk-tutkinto ja vähintään 3 vuotta alan työkokemusta)
• yliopisto aineenopettajakoulutus (maisteri kasvatustiede, käsityönopettajan koulutuslinja)

Kulttuurialan esittelyvideo (kesto 2:18 min.)

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx