Työ tekijäänsä opettaa -hanke - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Työ tekijäänsä opettaa -hanke

Työ tekijäänsä opettaa -verkostohanke

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työn ja koulutuksen joustava yhdistäminen

Hankkeen tavoitteena on edistää alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
 
Tavoitteeseen pyritään lisäämällä ammatillisessa peruskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrää ja monipuolistamalla opiskelua yhdistelemällä erilaisia koulutuksen järjestämismuotoja ja hyödyntämällä erilaisia pedagogisia menetelmiä.
 
Hankkeen avulla pyritään mahdollistamaan jokaisen opiskelijan oikeutta joustavaan ja yksilölliseen opintopolkuun selkeyttämällä ja ohjeistamalla kaikki keskeiset asiat, mitkä tulee huomioida työn ja koulutuksen vuorottelussa ja/tai yhdistämisessä sekä opiskelijan siirtyessä koulutusmuodosta toiseen. Hankkeen toteuttamisessa pyritään hyödyntämään työssäoppimisen laajentamiskokeiluissa saatuja tuloksia sekä jatkamaan oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistämismahdollisuuksien kehittämistä sekä toteutusmallien jalkauttamista.
 
Hankkeessa luodaan ja kokeillaan uusia toimintamalleja. Kokeiltavana on esimerkiksi malli, jossa yhdistyvät opettajien työelämäjaksot, työpaikkaohjaajien perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä työssäoppimisprosessin kehittäminen. Joustavan, työelämälähtöisen, yrittäjyyteen kannustavan, opiskelija- sekä työelämäystävällisen rotaatio-koulutusmallin kehittäminen on myös tavoitteena sekä erilaisten ohjausmallien kehittäminen.
 
Toiminnassa panostetaan vahvasti yritysyhteistyöhön, jonka kulmakivinä ovat kumppanuuksien jatkuvuus, tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Yhteistyössä työelämän edustajien kanssa pyritään kehittämään uusia keinoja erilaisten oppijoiden huomioon ottamisessa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aikana. Yritysyhteistyössä pyritään selkiyttämään myös opettajan ja työpaikkaohjaajan rooleja opiskelijan ohjaamisessa ja arvioinnissa.
 
Hankkeen aikana jatketaan myös ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integrointia työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen ja kehitetään edelleen työpaikoilla järjestettäviä ammattiosaamisen näyttöjä. Kaikessa kehitystyössä lähtökohtana pidetään osaamisperusteista arviointia ja toimitaan tiiviissä yhteistyössä muiden kehittämishankkeiden kanssa.
 

Hankkeen yhteistyöverkosto

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset, joiden kanssa toteutetaan tämä hanke:
 

Hankkeen koordinointi

Koulutuskeskus Salpaus
yhteyshenkilö koulutusjohtaja Maarit Kuosa
puh. 050 526 5850, maarit.kuosa[@]salpaus.fi
 

Toteutusaika

10.2.2014 - 31.12.2015

Budjetti

Verkoston kokonaisbudjetti 700 000 €

Työ tekijäänsä opettaa- hanketta toteutetaan Koulutuskeskus Salpauksessa
seuraavilla aloilla:
Sosiaali - ja terveysala; yhteyshenkilö Tuula Hovilainen-Kilpinen
Kone- metalli, logistiikka: yhteyshenkilö Raimo Mäkitalo
Rakennus- ja kiinteistö: yhteyshenkilö Petri Sinisalo

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx