Sosiaali- ja terveysala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Sisältö

Orientaatiojakso
Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
Kasvun tukeminen ja ohjaus
Hoito ja huolenpito
Kuntoutumisen tukeminen
Osaamisalaan hakeudutaan koulutuksen edetessä, osaamisalaopinnot
toteutetaan mikäli hakijoita on tarpeeksi:
Ensihoito
Kuntoutus
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Mielenterveys- ja päihdetyö
Sairaanhoito ja huolenpito
Suun terveydenhoito
Vammaistyö
Vanhustyö
Valinnainen tutkinnon osa

Pääsyvaatimus

Pääsyvaatimuksena ovat oppivelvollisuuden suorittaminen ja soveltuvuus alalle.

Alalla edellytetään suomen kielen taitoa (vähintään taso B1 tai vastaavat tiedot). Kaikille vieraskielisille hakijoille tehdään sosiaali- ja terveysalalle kohdennettu Masto-kielitasotesti. Kielitaitotasotestiin kutsutaan soveltuvuustestikutsun yhteydessä. 

Alalla edellytetään myös suomalaisen peruskoulun tasoisia matematiikan taitoja. Matemaattista osaamista testataan kokeilla koko lähihoitajakoulutuksen ajan. Lääkehoitotehtävistä suoriutuminen edellyttää matemaattista osaamista.

Tietotekniset taidot on oltava kunnossa ennen koulutukseen hakeutumista (tekstinkäsittely, sähköposti, tiedonhaku yms.).

Alan vaatimukset

Hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Kyky työskennellä ryhmissä ja itsenäisesti erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tukien. Tutustu tutkinnon perusteisiin osoitteessa http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf

Terveydelliset edellytykset 1.8.2015 alkaen
Opiskelua ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (811/1998, 1032/2011, 799/2014 ja 329/2015) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Ennen opintojen aloittamista pyydetään tarvittaessa lääkärinlausunto terveydentilasta.

Opiskelijavalinta ja terveydentilavaatimukset (SORA-lainsäädäntö)

Hinta
Ennen ensimmäistä tutkintotilaisuutta suoritetaan tutkintomaksu 58€. Maksua ei palauteta.
Hakeminen
Hakuaika 1.7. - 29.9.2017.

Haku koulutukseen/ perustutkintoon tapahtuu Opintopolun kautta.
Osaamisalan suuntautuminen valitaan perusopintojen jälkeen. Osaamisalaopinnot toteutuvat mikäli siihen hakeutuvia on riittävästi.

Hakuun liittyvät soveltuvuustesti järjestetään seuraavasti 20.9, 21.9 ja 17.10., 18.10.2017 Soveltuvuustestiin kutsutaan hakemuksen perusteella, ja kutsu lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Muuta tärkeää

Lue lisää Aikuisopiskelijana Salpauksessa.

Koulutuksen rahoitusvaihtoehtona myös oppisopimuskoulutus. Tutustu tarkemmin Mitä oppisopimus on?

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx