Oppisopimuskoulutus - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Oppisopimus > Oppisopimuskoulutus

Itseohjautuva opiskelu, motivaatio

 

tekstiä

Työssä oppiminen, ohjaus ja arviointi

tekstiä

Tietopuoliset opinnot, ohjaus ja arviointi

tekstiä

 

 

Tutkinnon suorittaminen

Oppisopimus päättyy, kun opiskelija on suorittanut tavoitteena olevan tutkinnon ja oppisopimusaika päättyy. 

Päättöarviointikeskustelu

Heti oppisopimuksen päättymisen jälkeen opiskelija ja työpaikkakouluttaja / työnantaja käyvät päättöarviointikeskustelun, jossa arvioidaan kaikki henkilökohtaistamista koskevassa asiakirjassa olleet työssä oppimisen opintokokonaisuudet / tutkinnon osat. Arviointi on sanallinen. Keskustelussa peilataan nykyosaamista niihin tavoitteisiin, jotka asetettiin oppisopimuksen alussa. Päättöarviointilomakkeen saa opintosihteeriltä, jolle lomake myös palautetaan välittömästi oppisopimuskoulutuksen päätyttyä.

Osallistumistodistus

Opiskelija saa osallistumistodistuksen.
Todistuksen laatiminen perustuu opetushallituksen määräykseen (56/011/2009) ja arvioinnin oppaaseen (OPH, 2015:2). Kesken ammatillisen tutkinnon suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan osallistumistodistus, johon merkitään suoritetut opinnot. Osallistumistodistusta ei anneta, jos oppisopimus purkautuu koeaikana.

Tutkintotodistus

Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotoimikunnat kokoontuvat yleensä 1 - 2 kuukauden välein.
Ammatillisissa perustutkinnoissa arvosana-asteikko on 1 -3, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa hyväksytty - hylätty.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendiä (n. 400 €) haetaan Koulutusrahastosta. Stipendi maksetaan henkilölle, joka on suorittanut näyttötutkintona ammatillisen
perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) mukaisesti. Stipendi on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä.
 
Edellytyksenä stipendille on, että henkilö on tutkinnon suorittaessa alle 64-vuotias ja on ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta.   
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx