Opinpaja - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Opinpaja

OPINpaja

OPINpajan tavoitteena on kehittää paikallinen toimintamalli vastaamaan nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuuseen. Tarkoituksena on edelleen kehittää verkostotyötä ja tiivistää yli organisaatiorajojen välistä yhteistyötä alueen nuorten väliinputoamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Yhteistyöllä tehostetaan nuorten ohjautuvuutta tarkoituksenmukaiseen ja oikea-aikaiseen toimintaan. 

Päätavoite 

OPINpajassa kehitetään ja juurrutetaan Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteen tutkintoja tukevaa työpajatoimintaa. Tavoitteena on tukea oppilaitoksessa opiskelevien, keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden opiskelumotivaation kasvua sekä ehkäistä keskeyttämisriskiä. Heinolan kaupungin näkökulmasta palvelun päätavoitteena on luoda mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja siten, että pajajaksolla hankittu osaaminen voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa. Tavoitteena on oppimistaitojen lisääminen, opiskelumotivaation kasvattaminen valmennuksellisia ja tekemällä oppimisen menetelmiä käyttäen.

OPINtie-hankkeen aikana OPINpaja -toimintaa laajennetaan Koulutuskeskus Salpauksen Lahden toimipisteisiin.
 

Keinot

Toteutuksen ja ohjauksen toiminta-ajatuksena on tekemällä oppiminen. Opetusta ja ohjausta kehitetään työelämälähtöisempään suuntaan, jolla parannetaan toimintaan osallistuvien nuorien koulutus- ja työelämävalmiuksia. Opinpajalla toteutetaan yksilövalmennuksen, erityisopetuksen, palveluohjauksen ja tekemällä oppimisen orientaatiota, jossa korostetaan yksilöllisten vahvuuksien löytämistä ja kanavoidaan ne tukemaan opiskelu- ja työelämämotivaation kehittymistä. Keskeisenä osana keinoja on myös laaja sidosryhmäyhteistyö, jolla päästään nuorten todellisen elämäntilanteen tunnistavaan tavoitteelliseen toimintaan, joka on oikea-aikainen ja tavoitteiltaan realistinen.

Hakeutuminen

Asiakkaat ohjautuvat Koulutuskeskus Salpauksesta tai Heinolan kaupungista.

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelija

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat ohjautuvat OpinPajalle pääsääntöisesti oman ryhmänohjaajan toimesta. Ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä projektin henkilöstöön. Hakeutuminen voi tapahtua myös oppilashuoltoryhmän, ervan, kuraattorin tai opintojenohjaajan suosituksesta.  OpinPajan henkilöstö haastattelee valmentautujan ja päättää valmennusjakson aloittamisesta. 

Suunnitelma ammatillistenopintojen edistämiseksi tehdään yhteistyössä ryhmänohjaajan, ammatinopettajan ja OpinPajan henkilöstön kanssa siten, että ammatinopettaja valmistelee opiskelumateriaalit ja arvioi suorituksen. Pajan arki sisältää myös muita, opetussuunnitelmasta poikkeavia valmennuksellisia elementtejä. Nämä sisällöt voidaan tilanteen mukaan liittää osaksi vapaasti valittavia opintoja.

Heinolan kaupunki, Sysmän ja Hartolan kunnat, TE-toimisto

OpinPajalle voi hakeutua työkokeiluun Heinolan kaupungin työpajojen eri toimipisteistä Te-toimistossa tehtävällä työkokeilusopimuksella. Tällöin työkokeilun tavoitteena on ohjautua OpinPajan kautta opiskelemaan aiemmin keskeytyneitä opintoja tai aloittaa uuden ammatin opiskelu.

OPINpaja - jakson päättyminen

Valmennusjakson päättyessä ja opiskelijan siirtyessä opiskelemaan, tarkastetaan ja päivitetään mahdollinen HOJKS sekä HOPS yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa. HOPSin päivityksen tarkoituksena on suunnitella opinnot niin, että pajajakson aikana esille tulleet asiat huomioidaan ja henkilön on mahdollista suoriutua opinnoistaan.

 

Lisätietoja:

Valmentaja-ohjaaja
Mari Pohjonen
mari.pohjonen@salpaus.fi
puh. 050 385 5558
 
Työ- ja yksilövalmentaja
Janne Rinne
janne.rinne@salpaus.fi
044 769 4205
 
Työ- ja yksilövalmentaja
Piia Ollila
piia.ollila@salpaus.fi
044 708 1772
 
OPINtie -hanke, projektipäällikkö
Ismo Turve
ismo.turve@salpaus.fi
puh. 044 708 0308
 
   
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx