Oppilaitoksen järjestyssäännöt - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Säännöt ja ohjeet > Oppilaitoksen järjestyssäännöt

Oppilaitoksen järjestyssäännöt

Salpauksen johtokunnan hyväksymä 3.6.2014 § 47
Voimassa toistaiseksi 1.8.2014 alkaen.
 

1. Soveltamisalue

Järjestyssääntöjä noudatetaan Koulutuskeskus Salpauksen (jatkossa Salpaus) alueilla, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa, matkoilla sekä työssäoppimis- ja näyttöpaikoissa. Lisäksi on otettava huomioon työpaikoilla noudatettavat säännöt työssäoppimisen ja näyttöjen aikana.

2. Häiriötön ja turvallinen opiskeluympäristö

Jokaisella Salpauksen yhteisön jäsenellä (opiskelijoilla ja henkilöstöllä) on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen työskentelyyn sekä velvollisuus edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia.

Matkapuhelimen käyttö ilman lupaa on opiskelutilanteiden aikana kielletty. Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman asianomaisen lupaa on kiellettyä.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

3. Työrauhan turvaaminen

Opetushenkilöstöllä on oikeus määrätä poistumaan häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Opetusalajohtajalla, opetusalapäälliköllä tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine1.

Heillä on myös oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa2. Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.

4. Käyttäytyminen

Jokainen Salpauksen yhteisön jäsen vastaa oppimis- ja työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä, sekä asiallisesta viestinnästä. Jokaisella on myös ilmoittamisvastuu oppilaitoksen henkilöstölle mahdollisista havaitsemistaan oppimisympäristön epäkohdista tai epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Raha- ja uhkapelin pelaaminen oppilaitoksen alueella ja työssäoppimispaikoilla on kielletty.

5. Työajat

Opiskelijan tulee osallistua säännöllisesti opiskeluun5 ja noudattaa täsmällisyyttä oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työajoissa. Poissaolot ja myöhästymiset voivat johtaa opiskelun täydentämisvelvollisuuteen, josta sovitaan tapauskohtaisesti.

6. Työturvallisuus

Opiskelijan tulee pukeutua työtehtävien ja työssäoppimispaikkojen vaatimusten mukaisesti sekä noudattaa opettajan tai muun ohjaajan antamia työturvallisuusmääräyksiä ja muita koulutusalakohtaisia ohjeita. Lävistyskorujen käyttö on kielletty niillä koulutusaloilla, missä se perustuu työ- ja/tai asiakasturvallisuuteen.

7. Korvausvelvollisuus

Opiskelija on velvollinen korvaamaan oppilaitoksen tai sen irtaimen omaisuuden tuottamuksellisesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot.

8. Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö

Tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö oppilaitoksen sisätiloissa, sen käytössä olevilla ulkoalueilla, sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty3. Toistuvista tupakkalain rikkomuksista voi seurata oppilaitoksen antama kirjallinen varoitus. Rikkomusten jatkuessa ne voivat johtaa poliisiviranomaisen määräämään sakkorangaistukseen.

Päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, myynti ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on kielletty. Huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan poliisille. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

9. Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava, tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, Koulutuskeskus Salpauksen Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunta voi erottaa hänet oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi4.

10. Eronneeksi katsominen

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei suorita opintojaan erikseen säädetyssä ajassa tai on pätevää syytä ilmoittamatta pois opetuksesta ja on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintojaan5. Ennen eronneeksi katsomista on opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle varattava aika kuulemistilaisuuteen.

11. Muut määräykset

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä oppilaitosten omia ohjeita ja sääntöjä.

Säännöt ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla, Salpauksen www-sivuilla, Salpauksen henkilöstön Kori-intranetissa, Pakki-opiskelijaportaalissa sekä Opiskelijan oppaassa.

1Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 35 d §

2Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 35 e §

3Tupakkalaki 693/1976, 5 luku 12§

4Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 35 ja 35 a §

5Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 31 ja 34 §

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx