Opiskelun termistö - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Nuoret > Opiskelijalle > Opiskelun termistö

Opiskelun termistö

Opiskelun aikana vastaasi tulee monenlaisia uusia käsitteitä ja lyhenteitä. Tässä "suomennettuna" niistä joitakin.

A

AD-tunnus
AD-tunnuksella kirjaudutaan oppilaitoksen tietokoneille.
 
Ammatillinen koulutus
Ammatillinen koulutus jakautuu ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon sekä erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen.
 
Ammatillinen perustutkinto
Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Siitä on ammatillisia tutkinnon osia 135 osp, yhteisiä tutkinnon osia 35 osp ja vapaasti valittavia 10 osp. Koulutus kestää noin 3 vuotta ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Lue lisää ammatillisesta perustutkinnosta.
 
Ammattiosaamisen näyttö
Ammatillisissa perustutkinnoissa käytettävä ammatillisiin tutkinnon osiin liittyvä osaamisen osoittamistapa. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan yleensä työssäoppimisen yhteydessä. Joissain tapauksissa ammattiosaamisen näytön voi suorittaa myös oppilaitoksessa. Näyttö arvioidaan asteikolla 1-3 ja arvioijina toimivat opettaja sekä työpaikan edustaja, yhdessä tai erikseen. Myös itsearviointi liittyy oleellisesti näyttöjen suorittamiseen.
 
Ammattitutkinto
Ammattitutkinnossa osoitetaan tietyn alan ammattityöntekijän taitojen hallinta. Suoritetaan erillisissä tutkintotilaisuuksissa näytöin.
 

E

eLSa
eLSa moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva internetselaimelta käytettävä oppimisalusta. eLSaan kirjaudutaan oppilaitoksen AD-tunnuksilla osoitteessa http://elsa.salpaus.fi/ 
 
Erikoisammattitutkinto
Tutkinto, jonka suorittaminen vaatii vielä ammattitutkintoakin syvempää erikoisosaamista jollakin ammatin erikoisalueella. Suoritetaan erillisissä tutkintotilaisuuksissa näytöin.
 

H

HOJKS
Lyhenne sanoista henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. HOJKS laaditaan opiskelijalle, joka tarvitsee erityistä tukea opinnoissaan. HOJKS elää opintojen mukana, ja sitä muokataan tarvittaessa. HOJKS päätetään, jos erityisen tuen tarve opinnoissa lakkaa.
 
HOPS
Lyhenne sanoista henkilökohtainen opetussuunnitelma. HOPS tehdään oppilaitoksen opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen perusteella, ja sitä tarkennetaan opintojen edetessä. HOPS:ssa määritellään mm. opiskelijan suuntautuminen, työssäoppimisen painotukset, henkilökohtaiset valinnat ja mahdolliset osaamisen tunnustamiset.
 

K

Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta on tärkeä osa Salpauksen toimintaa, josta hyötyvät kaikki opiskelijat. Kilpailutoiminnan avulla kehitetään ammatillisen koulutuksen tasoa ja opiskelijoiden ammattitaitoa. Salpauksen opiskelijoita osallistuu eri kilpailumuotoihin ammatti-, kulttuuri- ja liikuntakilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Lue lisää kilpailutoiminnasta.
 
Koulutyöpäivät
Opiskelijan vuosikalenterista näet lukuvuoden kaikki tärkeät päivämäärät.
 
Kuraattori
Kuraattorit tukevat opiskelijan oppimista ja hyvinvointia yhteistyössä opiskelijan, huoltajan, opettajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa.
Kuraattorien yhteystiedot.
 

L

Lukio-opinnot
Voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon. Lue lisää lukio-opinnoista.
 
Lukusuunnitelma
Opetussuunnitelman pohjalta tehty tutkintokohtainen suunnitelma, jossa esitetään opintokokonaisuudet ja opintojaksot sekä niiden laajuudet ja sijoittuminen opiskeluvuosille.
 
Lukuvuosi
Lukuvuosi jakautuu syys- ja kevätlukukauteen. Lukuvuoden tärkeät päivämäärät
 

M

MASTO -aineistoluettelo
Tietokeskusten digitaaliset ja painetut kokoelmat ovat Masto-Finnassa, josta saat luotettavaa tietoa opiskelun tueksi.
 

N

NY-yritys
NY-yritys tarjoaa oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen taitojen hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta. Lue lisää NY-yrityksistä
 
Näyttötodistus
Näyttötodistuksen saa suoritetuista näytöistä.
 

O

Office365
Office365 sisältää sähköpostin, pikaviestimen (chat), video- ja audioneuvottelut, MS Office -toimintasovellukset sekä verkkotallennuksen. Palvelu on käytössäsi mistä tahansa, joko selaimella tai mobiililaitteella.  Katso lisää Office365:stä Salpauksen IT-palvelujen sivuilta.
 
OPS eli opetussuunnitelma
Sisältää opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja käsitteet.
 
Opetussuunnitelman yhteinen osa
Sisältää kaikkia ammatillisia perustutkintoja ja perustutkintoihin valmentavaa koulutusta sekä lukiokoulusta ohjaavat pedagogisen toiminnan periaatteet ja menettelytavat. Lisäksi se toimii opetus- ja kehittämistoimintaa ohjaavana työskentelyn ja johtamisen välineenä.
Opetussuunnitelman yhteinen osa 
 
Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita opiskelun kaikissa vaiheissa. He mm. avustavat opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä ja ammatillisessa suuntautumisessa. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 
Opinto-ohjelma
Tuloste, josta näkyy opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opinto-ohjelmassa näkyvät kaikki opiskelijahallinto-ohjelmaan kirjatut opinnot. Tulosteen saat WinhaWillestä.
 
Opintososiaaliset edut
Päätoimisena opiskelijana olet oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin, joiden tarkoituksena on turvata opiskelun aikainen toimeentulo. Lue lisää opintososiaalisista eduista
 
Opintosuoritusote
Opintosuoritusotteesta näkyvät opettajien arvioimat opinnot. Opintosuoritustulosteen saa ryhmänohjaajalta, opintotoimistosta tai WinhaWillestä.
 
Opintotoimisto
Opintotoimistot palvelevat moninaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi koulumatka- ja opintotukiasioissa. Opintotoimistojen yhteystiedot
 
Opiskelijatoiminta
Opiskelijatoiminta tukee ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia, tuottaa mielekästä ja hauskaa tekemistä, sekä opettaa uusia taitoja. Kehittämistoiminnan painopisteenä ovat mm. opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja palautejärjestelmä, opiskelijatapahtumat sekä tutor- ja opiskelijakuntatoiminta. Lue lisää opiskelijatoiminnasta
 
Opiskeluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on tukea opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja pääsääntöisesti opiskelijalle maksuttomia. Opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot
 
OSP eli osaamispiste
Opintojen mitoituksen perusyksikkö, joka ilmoittaa koulutuksen laajuuden. Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).
 

P

Perustutkinto
Teksti
 
Psykologi
Psykologi tarjoaa opiskelijoille tukea vaikeissa elämäntilanteissa ja mielenterveysongelmissa. Psykologin yhteystiedot ja ajanvarausohjeet
 
Päättötodistus
Päättötodistus sisältää kaikki ammatilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Lue lisää todistuksista.
 

R

Ressu
Ressu on työjärjestysohjelma, josta näet ryhmäkohtaiset työjärjestykset: http://ressu.salpaus.fi/oklukuj/
 
Ryhmänedustaja

Ryhmänedustajalla tarkoitetaan oman ryhmän luottamushenkilöä. Ryhmänedustaja toimii oman ryhmän yhdyshenkilönä asioinnissa opettajien ja henkilökunnan kanssa. Lue lisää ryhmänedustaja toiminnasta.

 
Ryhmänohjaaja
Ryhmänohjaaja seuraa, tukee ja ohjaa opiskelijoita koko opiskeluajan. Hän myös pitää yhteyttä kotiväkeen.
 

S

Sähköposti
Opiskelijoiden sähköposti on osa Office365-palvelua. Sähköpostiin kirjaudutaan käyttäjänimellä ja AD-salasanalla osoitteessa: https://portal.office.com
 

T

Tutkinnon osa
Tutkinnon perusteiden määrittelemät ja nimeämät työelämän toimintakokonaisuudet, joista tutkinto muodostuu ja joiden suorittaminen on tutkintotodistuksen saamiseen ehdoton edellytys. Keskeinen sisältö ja arviointiohjeet ovat Opetushallituksen vahvistamassa tutkinnon perusteissa.
 
Tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkintonimikkeet, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat.

 
Tutkintokohtainen opetussuunnitelma on valtakunnallisten tutkinnon perusteiden pohjalta laadittu oppilaitoskohtainen tutkinnon opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmat
 
Tutkintotodistus
Tutkintotodistuksen opiskelija saa suoritettuaan tutkintoon kuuluvat 180 osaamispistettä (1.8.2015 alkaen) ja ammattiosaamisen näytöt. Todistus muodostuu näyttötodistuksesta ja päättötodistuksesta. Kaikkien tutkintoon kuuluvien tutkinnon osien arvosanan tulee olla vähintään tyydyttävä (T1). Lue lisää todistuksista.
 
Tutortoiminta
Vertaistukea jolla edistetään opiskelijoiden yhteishenkeä ja hyvinvointia.
Tutorit opastavat, neuvovat ja auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa sekä oppilaitokseen ja sen toimintaan. Tutorit myös toimivat erilaisissa koulun sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa ja esittelevät oppilaitosta ja sen toimintaa esimerkiksi avoimien ovien aikana ja erilaisissa messutapahtumissa. Lue lisää tutortoiminnasta.
 
Työjärjestys
Viikoittain, jaksoittain vaihtuva ryhmä-, opettaja- ja työtilakohtainen suunnitelma. Ryhmäkohtaiset työjärjestykset osoitteesta: http://ressu.salpaus.fi/oklukuj/
 
Työssäoppiminen
Osa perustutkinnon vaatimasta ammattitaidosta opitaan oppilaitoksen ulkopuolella. Työssäoppiminen tarkoittaa työpaikoilla, aidossa työympäristössä tapahtuvaa oppimista. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimista. Lue lisää työssäoppimisesta.
 

V

Valma-koulutus
Valma-koulutus on tutkintoon johtamatonta ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta, jonka tavoitteena on tutustua ammatillisen koulutuksen eri vaihtoehtoihin, erilaisiin ammatteihin ja työpaikkoihin sekä parantaa opiskeluvalmiuksia. Lue lisää Valma-koulutuksesta.
 
Vuosityösuunnitelma
Kullekin lukuvuodelle laadittu suunnitelma, jossa esitetään opintojen sijoittuminen lukuvuodelle sekä opettavat opettajat.
 

W

WinhaWilho
WinhaWilho on sovellus, jonka kautta huoltajat pääsevät seuraamaan alaikäisen opiskelijan opintojen etenemistä. WinhaWilhoon kirjaudutaan osoitteessa https://wilho.salpaus.fi
 
WinhaWille
WinhaWillen kautta voi seurata HOPS:ia ja ilmoittautua toteutuksille. WinhaWilleen kirjaudutaan osoitteessa: http://winhawille.salpaus.fi
 

Y

Yhdistelmäopinnot
Yhdistelmäopinnoissa voit suorittaa samanaikaisesti kaksi tutkintoa: ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Katso tutkinnot, joissa yhdistelmäopintojen suorittaminen on mahdollista (pdf).

Yhteishaku
Yhteishaku on valtakunnallinen hakujärjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti joko toisen asteen koulutukseen tai korkeakoulutukseen. Toisen asteen yhteishaussa haetaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja lukiokoulutukseen. Yhteishaku osoitteessa: www.opintopolku.fi

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx