Projektin esittely - Kylä välittää - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kylä välittää > Projektin esittely

Projektin esittely

Projektin tavoite on parantaa kylien ja kyläläisten, haja-asutusalueilla ja taajamissa, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päämääränä on maaseudun kehittäminen laadukkaaksi ja vetovoimaiseksi asuin-, työ-, yrittämis- ja vapaa-ajanympäristöksi. Projektilla lisätään asukkaiden kansalaistoimintavalmiuksia ja parhaimmillaan myös yrittämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia. Kansalaisvaikuttamisessa tulee paneutua lähiyhteisöjen, kuten kylien, vaikutusmahdollisuuksiin yksilöiden vaikutusmahdollisuuksien rinnalla.
 
Alueiden välisenä projektina Kylä välittää -hanke tuo oppimisen, uusien ideoiden, verkostojen ja hyvien käytäntöjen kautta lisäarvoa paikalliselle kehittämistyölle maakunnissa. Projektin mallit ja toiminta osallistuvat valtakunnalliseen keskusteluun kylän asemasta Paras -hankkeen mullistuksissa.
 
Projektissa kehitetään paikallisdemokratiaa kuntaliitosalueilla ja muiden kuntien lähidemokratiajärjestelyissä. 11 kunnassa kylät ja paikalliset yhdistykset ovat toteuttamassa lähidemokratiamallia. Lisäksi kehitetään kyläsuunnitelmien toiminnallisuutta ja vaikuttavuutta. Luodaan neljä maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa, johon kuhunkin sitoutuu 10 maakuntatason yhdistystä sekä kolme aluetason viranomaista tai muuta toimijaa. Ohjelmilla luodaan maakunta- ja paikallistason hankkeita.
 

Kestävä kylä -suunnittelukortit

Projektissa on kehitetty Kestävä kylä -suunnittelukortit (Keke-pelikortit), jotka ovat kylien ja muiden yhteisöjen kehittämistyöhön sopiva käyttökelpoinen, innostava ja muunneltava menetelmä. Kortit ovat työkalu, joka johdattaa osallistujat katsomaan kyläänsä osana yhteiskunnallisia ja maailmanlaajuisia kysymyksiä sekä kestävää kehitystä. Korttien ohessa kehitetty opas on tarkoitettu kyläasiamiehille ja muille vastaavissa tehtävissä toimiville suunnittelumenetelmään perehtymistä varten. 

Lisätietoja

Kylätoiminnasta, Päijät-Hämeen kylät ry.
Kestävä kylä -metodi ja malleja yhteisösuunnittelun uudistamiseksi. 

Yhteystiedot

Liisa Helanto, projektipäällikkö, kyläasiamies
Puh. 044 708 0871

Kaija Timonen, projektisihteeri
Puh. 044 708 0881

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@salpaus.fi 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx