Sandbox - Koulutuskeskus Salpaus

Sandbox

1.1.2010 - 31.12.2011 

Tietoa hankkeesta

Oppimisen olosuhteiden muuttuminen (mm. matkustuksen rajoittamisen tarve, tekemällä oppimisen korostuminen, kokemuksellisen oppimisen vahvistuminen, tulevaisuuden yhteiskunnan asettamat muutospaineet osaamiselle, jne) asettaa haasteita oppisisältöjen ja oppimisympäristöjen kehittäjille. Perinteiset menetelmät eivät ole välttämättä tehokkaimpia ja toimivimpia ratkaisuja. Esimerkiksi pelilliset oppimisympäristöt ovat suora vastaus tämän päivän pelikulttuurin johdosta.
  

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä asiantuntijoiden (Ludocraft) kanssa sellaista 3D-verkko-oppimismateriaalia, jota pystytään hyödyntämään eri virtuaalimaailmoissa (esim. Second Life ja Realxtend), joista Second Life on rekisteröity tuotemerkki ja Realxtend vapaan lähdekoodin virtuaalimaailmateknologia.

 
Salpauksen ja sen yhteistyökumppaneiden koulutustarjonnasta hankkeeseen osallistui rakennusala (suunnitteluassistentit, kiviala, viherrakentaminen, sähköala ja mekatroniikka).
Yksi hankkeen tavoitteista oli toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyvän pelillisen oppimissovelluksen suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen. Pelin kehityksessä hyödynnettiin pelialan asiantuntijayritystä, joka osaltaan varmisti oppimissovelluksen pelillisen laadun.
 
Hankkeen alussa toteutettiin arvio ja analyysi koulutustarjonnan tarpeista ja haasteista. Tämän pohjalta valittiin yhteistyössä rahoittajatahon, oppilaitos- ja yritysyhteistyökumppaneiden kanssa pilottitoteutuksen aihe ja rajaus.
 
Toinen hankkeen tavoitteista oli kehittää Koulutuskeskus Salpauksen opettajien valmiuksia toimia uusissa oppimisympäristöissä, kuten virtuaaliset maailmat Second Life ja RealXtend, ja samalla parantaa opettajien verkkopedagogisia kykyjä, jotta Koulutuskeskus Salpaus pystyy monipuolistamaan koulutustarjontaa ja kehittämään uusia verkkotoimintamalleja.
 

Kohderyhmä

Ensisijainen edunsaajaryhmä olivat toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat, joille tarjoutui tilaisuus kartuttaa ammatillista osaamistaan heille tutussa verkkoympäristössä ilman lukujärjestyksen rajoituksia.
Nuorille pelaaminen on osa arkipäivää. Valtaosa heistä viettää aikaansa, rakentaa ihmissuhteita ja kehittää taitojaan erilaisissa pelillisissä ympäristöissä. Hankkeessa kehitetyt oppimispeliratkaisut ovat nuorille tuttu, mielenkiintoinen ja mukaansatempaava väline, jonka oppimisen edistämisen vaikutus on kiistaton.
 
Koulutuksen järjestäjälle SL-virtuaalimaailman kaltaiset ympäristöt tarjoavat edullisen tavan edistää ammattiosaamista virtuaalimaailmassa. 3D-maailma antaa myös erinomaisen mahdollisuuden mallintaa esim. tilaratkaisuja. Samalla palvelu lisää opintojen henkilökohtaistamismahdollisuuksia.
 
Hankkeessa kehitettiin myös verkko-opetuksen menetelmiä yhteistyössä korkea-asteen pedagogian asiantuntijoiden kanssa. 
 

Rahoitus

Opetushallitus
 

Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset

  • Joensuun yliopisto/Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus
  • Lahden ammattikorkeakoulu
  • Jyväskylän ammattiopisto
  • Koulutuskeskus Sedu
  • Päijät-Hämeen koulutuskonsernin tietohallinto

Hankkeen yhteistyökumppanit

Lisätietoja

Projektipäällikkö Georges Segura, p. 03 828 4840 tai 044 708 0056

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx