Laatutyö - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Esittely > Kehittämistoiminta > Laadunhallinta

​Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpauksen toimintajärjestelmä sisältää toiminnan suunnittelun, resursoinnin, toteutuksen, seurannan, arvioinnin ja kehittämisen kuvaukset kaikissa koulutustehtävissä ja koulutuksen järjestämismuodoissa. Toimintajärjestelmä pohjautuu PDCA-laatuympyrän mukaiselle jatkuvan parantamisen periaatteelle.

 
Toimintajärjestelmä ohjaa ja tukee jokaista työntekijää hänen omassa työssään osana Salpauksen perustehtävää ja toimintakokonaisuutta. Toimintaa kehitetään sovituilla malleilla ja tavoilla asetettuja tavoitteita kohti opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien tarpeiden pohjalta. 
 
Toimintajärjestelmän perustana ovat Salpauksen arvot ja toimintakulttuuri. Salpauksen arvot ovat: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne.
 
Salpauksen toimintajärjestelmässä ja sen kehittämisessä huomioidaan kansallinen ohjaus kuten lait ja asetukset, järjestämisluvat, tutkintojen perusteet, kansalliset kehittämissuunnitelmat ja linjaukset.

Laadunhallinnan menettelytavat ovat keskeinen osa Salpauksen toimintajärjestelmää. Salpauksessa laadunhallinnalla tarkoitetaan niitä toimintatapoja ja -malleja, joiden avulla arvioidaan ja kehitetään toimintajärjestelmää ja varmistetaan sen mukainen toiminta jokaisen salpauslaisen arjessa. Laadun varmistaminen ja kehittäminen ovat osa jokaisen salpauslaisen työtä.
 
Koulutuskeskus Salpauksen arviointisuunnitelmassa määritellään vuosittain toteutettavat arvioinnit. Keskeisimpiä arviointi- ja palautemenettelyjä ovat vuosittainen tulosanalyysi ja opiskelijapalautteet. Lisäksi hyödynnetään mm. vertaisarviointia sekä osallistutaan kansallisiin arviointeihin. 
 

Ajankohtaista

Oppimistuloksia seurataan ja kootaan opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) kokoaa ja julkaisee ammatillisten perustutkintojen oppimistulostietoja. Tiedot kootaan opiskelijoiden oppimistuloksista ja ammattiosaamisen näytöistä tutkinnoittain kolmelta opiskeluvuodelta. 
Arvioitavat tutkinnot Salpauksessa
Syksystä 2015 alkaen oppimistuloksia kootaan jälleen kolmesta uudesta perustutkinnosta: Salpauksesta mukana ovat hevostalouden, kauneudenhoidon sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot. Tiedot kootaan syksyllä 2015 aloittavien opiskelijoiden oppimistuloksista.
Kansallisten oppimistulosten arviointi aloitettiin 2007. Mukana tuolloin Salpauksesta olivat hotelli- ja ravintola-alan, kone- ja metallialan, logistiikan sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot. Sen jälkeen arviointiin on osallistunut kaikkiaan 19 perustutkintoa Salpauksesta.
Tietojen hyödyntäminen  
Oppimistuloksista ja ammattiosaamisen näytöistä saatavaa tietoa voidaan hyödyntää mm. opetussuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Tieto oppimistuloksista saadaan tutkinnon osittain. Saadut tiedot voivat nostaa esille sellaisia kohteita, joissa tutkinnon osan opetusta on tarpeen kehittää. Lisäksi saatuja oppimistulostietoja voidaan verrata kaikkien koulutuksen järjestäjien tuloksiin.
 
Yhdessä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa tehtävästä itsearvioinnista saadaan tietoa perustutkinnon kehittämiseksi.
 Salpauksessa on sovittu toimintatavat oppimistulosten tutkintokohtaisten arviointien tulosten käsittelystä yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa.  
Julkaistavat oppimistulostiedot
Vuonna 2015 on julkaistu pintakäsittelyn ja elintarvikealan perustutkinnon oppilaitoskohtainen yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosilta 2011-2014. Myös arvioinnin loppuraportti on valmistunut. Tiedot Salpauksen oppimistuloksista löytyvät henkilökunnan intrasta.

 

Salpauksen toimintajärjestelmän itsearviointi ja ulkoinen arviointi

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU) tavoitteeksi on asetettu, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa tukeva järjestelmä. Salpauksessa toteutettiin OKM:n edellyttämä laadunhallintajärjestelmän itsearviointi kansallisen kriteeristön pohjalta. Arviointitilaisuudet toteutettiin ajalla 17.2.–11.3.2015 ja niihin osallistui laajasti eri henkilöstöryhmien, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia. Opiskelijoiden näkemyksiä kuultiin opiskelijoille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa 21. ja 22.1. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin mm. opiskelija- ja työelämäpalautteita.

Itsearvioinnin tulokset osoittavat, että Salpauksen toimintajärjestelmä ja laadunhallinnan menettelyt ovat pääosin toimivia.
 
Arvioinnin tulosten pohjalta nostettiin kolme keskeistä kehittämisen painopistettä:
1) Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämislinjausten (TUTKE2) toimeenpano ja tulosperusteiseen rahoitukseen valmistautuminen
2) Opiskelijoiden osallistuminen toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
3) Salpauksen aluevaikuttavuuden vahvistaminen työelämä- ja sidosryhmäyhteistyötä kehittämällä.

Läpäisevinä teemoina ovat yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Painopisteet otetaan huomioon Salpauksen uuden strategian ja kehitysohjelmien valmistelussa. 
 
 

Ulkoinen arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointineuvosto (Karvi) toteutti keväällä 2015 koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoisen arvioinnin. Arviointi perustui koulutuksen järjestäjän tekemiin itsearviointeihin ja otantana tehtäviin arviointikäynteihin. Salpaus valikoitui yhdeksi ulkoisen arviointikäynnin kohteeksi ja ulkoinen arviointikäynti toteutettiin 9.–10.4.2015.

Arviointikäynnillä arvioijina toimi Karvi:n ja eri koulutuksen järjestäjien edustajia. Arviointi muodostui opiskelijoiden, opetus- ja muun henkilöstön, johdon, työelämän asiantuntijoiden ja sidosryhmien haastatteluista sekä perehtymisestä Salpauksen toimintajärjestelmään.

Kansallisen arvioinnin tulokset julkaistiin arviointiraportissa, joka löytyy Karvin sivuilta
Ulkoisen arvioinnin mukaan keskeisimpiä laadunhallintajärjestelmien vahvuuksia ovat muun muassa strategiaprosessin hallinta, seurantatietojen hyödyntäminen päätöksenteossa, projektitoiminta, verkostoyhteistyö sekä toisilta oppimisen käytänteet. Johdon sitoutuminen laadunhallintaa edistävään työhön korostuu. Kehitettävää ilmeni mm. laadunhallintajärjestelmän dokumentoinnissa, tietojärjestelmien hyödyntämisessä, eri toimintayksiköiden menettelytapojen yhdenmukaistamisessa sekä eri tahojen, kuten henkilöstön ja opiskelijoiden, osallistamisessa laadunhallintaan. Arviointitulosten viestittämisessä sekä arviointiosaamisen varmistamisessa on myös puutteita.

Lisätietoa laadunhallintajärjestelmän arviointikriteereistä ja arviointiprosessista Opetushallituksen nettisivuilta (http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki)
 
 
 
Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Sari Mikkola
puh. 044 708 0594
sähköposti etunimi.sukunimi@salpaus.fi
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx