Henkilökohtaistaminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Näyttötutkinnot > Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta.

Hakeutumisvaiheessa

Opintojen alussa selvitetään hakijan osaaminen verrattuna suoritettavaan tutkintoon ja tehdään alustava suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Jos hakija on suorittanut voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisen tutkinnon tai tutkinnon osan tai osia, ne voidaan liittää osaksi suoritettavaa tutkintoa. Myös hakijan aikaisemmin suorittamat tutkinnot tai niiden osat voidaan liittää osaksi suoritettavaa tutkintoa, jos ne vastaavat suoritettavan tutkinnon peruseissa määriteltyä osaamista.

Suunnitelmassa otetaan huomioon elämäntilanne ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät. Lisäksi selvitetään mahdollisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvän tuen tarvetta.

Selvitysten jälkeen hakija ohjataan joko suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen ja/tai valmistavaan koulutukseen.

Ammattitaidon hankkimisen aikana

Valmistavan koulutuksen aikana opiskelija keskustelee opettajan sekä työelämän edustajien kanssa oppimisen edistymisestä tutkinnon tavoitteisiin verraten.

Näyttötutkinnon suorittamisen aikana

Tutkinnon suorittaja voi osoittaa ammatin osaamisen hänelle ja tutkintoon parhaiten sopivalla tavalla, esimerkiksi erilaisilla työtehtävillä, raporteilla ja selvityksillä tai luotettavilla dokumenteilla.

Tutkintosuoritusten ja -tilaisuuksien suunnittelussa huomioidaan tutkinnon suorittajan ja työpaikan toiveet sekä tarvittava ohjaus ja erityistuki. Ammatillinen opettaja, ohjaava opettaja ja tutkintovastaava ohjaavat suorittamista yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx