Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Näyttötutkinnot > Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa

Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa

Oppimisen arviointi näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta koulutuksen aikana. Arviointi oppimisen sujumisesta kirjataan opintorekisteriotteeseen. Opintorekisterin arvioinnit ovat valmistavan koulutuksen aikana annettua oppimisen arviointia. Numeerisen arvioinnin käyttö on päättynyt 31.7.2015.

Oppilaitos antaa todistuksen näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistumisesta sekä todistuksen liitteenä opintorekisteriotteen.

Seuraa omia opintosuorituksiasi  https://waiko.salpaus.fi/

Arvioinnin oikaisu näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

Opiskelija ei voi vaatia koulutuksen järjestäjältä oikaisua oppimisen arvioinnista näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa.

Osaamisen arviointi

Näyttötutkinnossa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa eli osaamisensa tutkintotilaisuuksissa. Tutkintosuoritusten arviointi tehdään kolmikantaisesti eli työnantajan, työntekijän ja opetuksen edustajat arvioivat osaamista. Myös tutkinnon suorittaja arvioi omaa osaamistaan.

Aikaisemmin osoitettu osaaminen

Tutkinnon suorittajalla voi olla dokumentteja aikaisemmin osoitetusta osaamisesta. Tietoja verrataan näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat voivat tunnustaa dokumentin osaksi näyttötutkinnon suoritusta.

Arviointiasteikko

Ammatillisessa perustutkinnossa hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla (tyydyttävä 1, hyvä 2, kiitettävä 3). Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Tutkintotoimikunta antaa tutkintotodistuksen arviointipäätöksen perusteella.

Arvioinnin oikaisu osaamisen arvioinnista

Tutkinnon suorittaja voi pyytää arviointipäätöksen saatuaan oikaisua 14 vrk kuluessa siitä, kun hän saanut arviointipäätöksen. Arvioijat antavat päätöksen oikaisuvaatimukseen.
Arvioinnin oikaisupyyntö -lomake (toimitetaan tutkintovastaavalle)

Jos tutkinnon suorittaja on edelleen tyytymätön arviointiin, hän voi vaatia oikaisua arvioijien antamaan päätökseen tutkintotoimikunnalta 14 vrk kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tutkintotoimikunta voi perustellusta syystä määrätä uuden arvioinnin tai edellyttää näyttötutkinnon järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Tutkintotoimikunnan antamaan päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Jos arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat tehdä uuden arvioinnin ilman oikaisumenettelyä.

Arvioinnin opas 2015 (Opetushallitus)

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx