Opiskelijavalinta - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Aikuiset > Hae aikuiskoulutukseen > Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta

Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijavalinnat tehdään hakemusten ja tutkintojen ammattitaitovaatimusten sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuustestien perusteella.

Omaehtoinen ammatillinen perustutkintoon valmistava koulutus ja lisäkoulutus

Valintapäätös tiedotetaan hakijoille heti opiskelijavalinnan jälkeen. Perustutkintoon valmistavan koulutuksen valintapäätökseen voi hakea muutosta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta päätöksen liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimusopiskelijalle tehdään opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen välinen oppisopimus. Asiakasvastaava tekee opiskelijavalinnan.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen opiskelijavalinnan tekee työ- ja elinkeinotoimisto.

Opiskeluun soveltumattomuus (SORA)

Ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin on 1.1.2012 alkaen tullut lainsäädännön muutoksia, joiden tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta, opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta.  

Lisäksi säännöksillä on täsmennetty mm. 
₋ opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
₋ opiskeluoikeuden peruuttamista (perustellut turvallisuusnäkökohdat)
₋ opiskeluympäristön turvallisuutta
₋ mahdollistettu huumausainetestaukset
₋ vahvistettu kurinpitosäädöksiä
₋ lisätty koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten tietojen saantioikeutta.  

 Muutosten tavoitteena on yleisesti parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä.   

Opiskelijaksi ottamisen esteettömyys   

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Säännöksen soveltaminen edellyttää, että opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

Terveydentilavaatimukset koskevat Salpaukseen hakeutuvia opiskelijoita seuraavissa asetusten mukaisissa tutkinnoissa:  

Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus:  
- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto
- logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen koulutusohjelma)
- luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (ympäristöalan koulutusohjelma)
- sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus: 
₋ linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
₋ yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
₋ koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
₋ lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
₋ perhepäivähoitajan ammattitutkinto
₋ päihdetyön ammattitutkinto
₋ kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
₋ vanhustyön erikoisammattitutkinto
₋ vartijan ammattitutkinto
₋ turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
₋ työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx