Työterveyshuollon palvelut - Koulutuskeskus Salpaus

4.2 Työterveyshuollon palvelut

Koulutuskeskus Salpaus hankkii työterveyshuoltopalvelut Työterveys Wellamo Oy:stä. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon.
 
Työterveyshuollon toimintaa ohjaa työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niiden pohjalta suunniteltavat kehittämistoimenpiteet.
 
Työterveyshuollon toiminnan painopiste on ensisijaisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa (lakisääteinen työterveyshuolto). Tähän sisältyvät mm. työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi, työkykyä ylläpitävä toiminta, työsuojeluyhteistyö, päihdetyö, vajaakuntoisen työntekijän seuranta sekä työkyvyn edistäminen sekä osallistuminen ensiapuvalmiuden järjestämiseen. Ennaltaehkäisevää toimintaa halutaan edelleen vahvistaa suunnitelmallisesti ja sen osuutta työterveyshuollolta hankituista palveluista kasvattaa.
 
Työterveyshuollon vuosisuunnitelmassa vuonna 2015 kehittämisen painopisteinä olivat ennakoiva työhyvinvoinnin vahvistaminen toimintamalleja kehittämällä sekä työhyvinvoinnin tukeminen työterveyshuollon yksilölle suunnattuja tukimuotoja esiin tuomalla.
 
2015 työpaikkakäyntejä tehtiin Koulutuskeskus Salpauksessa kone ja metallialalle, liiketalouden alalle, rakennus- ja kivi- sekä viherrakentamisen alalle, opiskelijapalveluihin sekä hotelli-ravintola-catering alalle Heinolan toimipisteeseen. Lisäksi pintakäsittelyalalle toteutettiin kemikaalialtistuksen erityisselvitys.
 
Työterveyshuollon kustannukset Koulutuskeskus Salpauksessa pysyivät jokseenkin samalla tasolla vuoteen 2014 verrattuna. Vertailu on suuntaa antava, sillä vuoden 2014 ja 2015 organisaatiorakenteet ovat erilaiset. Kustannukset vuonna 2015 olivat kokonaisuudessaan noin 338.000 euroa. Tästä muodostui noin 387 euroa henkilöä kohden.
 
Kokonaiskustannukset jakautuvat kahteen eri luokkaan (korvausIuokat I ja II), joista haetaan vuosittain Kelalta korvauksia. Korvausluokka I sisältää työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan kustannukset (työpaikkakäynnit, neuvonta, ohjaus) ja korvausluokka II sisältää sairaanhoidon kustannukset. Kokonaiskustannuksista tehtävien Kelan korvausvähennysten jälkeen vuoden 2015 kustannukset henkilöä kohti ovat arviolta noin 208 euroa/henkilö, mikä on hieman enemmän vuoteen 2014 verrattuna. Kelan korvausten jälkeinen kustannus henkilöä kohti tasoittuu, sillä Kela huomioi korvausluokka II:n kustannuksia asetettuun ylärajaan saakka. Korvausluokka I:n kustannukset puolestaan huomioidaan kokonaisuudessaan.
  
Kustannukset painottuivat noin 37 prosenttisesti ennaltaehkäisevään lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja noin 63 prosenttisesti yleislääkäritasoiseen työterveys-huoltopainotteiseen sairaanhoitoon. Taso on pysynyt edelliseen vuoteen verrattuna samana. Painotusta ennaltaehkäisevään toimintaan on edelleen kehitettävä, sillä resurssit painottuvat edelleen liikaa sairaanhoidon palveluihin kuten muissakin organisaatioissa.
 
Kuvio 8. Sairauspoissaolopäivien kehittyminen ja työterveyshuollon kustannukset 2014-2015

kuvio8-työterv.kust.jpg

*Salpaus ja Yhteiset palvelut

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx