Työterveyshuollon palvelut - Koulutuskeskus Salpaus

4.2 Työterveyshuollon palvelut

 
Koulutuskeskus Salpaus hankkii työterveyshuoltopalvelut Työterveys Wellamo Oy:stä. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon ja yleislääkäritasoisen työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoidon. Painopiste palveluissa on ennaltaehkäisevässä työterveyshuoltopalvelussa.
Työterveyshuollon toimintaa ohjaa työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Toimintasuunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niiden pohjalta suunniteltavat kehittämistoimenpiteet.
 
Työterveyshuollon toiminnan painopiste on ensisijaisesti ennaltaehkäisevässä toiminnassa (lakisääteinen työterveyshuolto). Tähän sisältyvät mm. työpaikkakäynnit, terveystarkastukset, työ- ja toimintakyvyn arviointi, työkykyä ylläpitävä toiminta, työsuojeluyhteistyö, päihdetyö, vajaakuntoisen työntekijän seuranta sekä työkyvyn edistäminen sekä osallistuminen ensiapuvalmiuden järjestämiseen. Ennaltaehkäisevää toimintaa halutaan edelleen vahvistaa suunnitelmallisesti ja sen osuutta työterveyshuollolta hankituista palveluista kasvattaa.
 
Työterveyshuollon vuosisuunnitelmassa vuonna 2016 kehittämisen painopisteinä olivat ennakoiva työhyvinvoinnin ottamalla vahvistaminen varhaisen tuen toimintamallia käytäntöön aktiivisesti sekä työterveysneuvottelun käytön kehittäminen. Painopisteenä on lisäksi ollut yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin tukeminen työterveyshuollon yksilöille, työyhteisöille ja ryhmille toteutettujen tukimuotojen vahvistamisessa.
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset Koulutuskeskus Salpauksessa pysyivät jokseenkin samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna. Kustannukset vuonna 2016 olivat kokonaisuudessaan noin 337.000 euroa. Tästä muodostui noin 480 euroa henkilöä kohden, määrän ollessa vuonna 2015 387 euroa. Nousua kustannuksissa selittää työterveyshuoltopalvelujen laajempi käyttäminen kevään 2016 yhteistoimintaneuvottelujen myötä, sekä vertailulukuna käytetyn vuoden viimeisen päivän henkilömäärän merkittävä lasku edellisvuodesta.
 
Kokonaiskustannukset jakautuvat kahteen eri luokkaan (korvausIuokat I ja II), joista haetaan vuosittain Kelalta korvauksia. Korvausluokka I sisältää työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan kustannukset (työpaikkakäynnit, neuvonta, ohjaus) ja korvausluokka II sisältää sairaanhoidon kustannukset. Kokonaiskustannuksista tehtävien Kelan korvausvähennysten jälkeen vuoden 2016 kustannukset henkilöä kohti ovat arviolta noin 216 euroa/henkilö, kun se vuonna 2015 oli 208 euroa.
Kelan korvausten jälkeinen kustannus henkilöä kohti tasoittuu, sillä Kela huomioi korvausluokka II:n kustannuksia asetettuun ylärajaan saakka. Korvausluokka I:n kustannukset puolestaan huomioidaan kokonaisuudessaan.
 
Kustannukset painottuivat noin 53 prosenttisesti (vuonna 2015 noin 37 prosenttia) ennaltaehkäisevään lakisääteiseen työterveyshuoltoon ja 47 prosenttia (vuonna 2015 noin 63 prosenttia) yleislääkäritasoiseen työterveys-huoltopainotteiseen sairaanhoitoon. Taso on edelliseen vuoteen verrattuna kehittynyt oikeaan ja tavoiteltuun suuntaan painopisteen ollessa ennaltaehkäisevässä työterveyshuollossa. Työterveyshuollon kustannukset ovat kohdentuneet merkittävimmin, noin 36 prosenttia kustannuksista, työterveyslääkärin palveluihin sekä laboratoriopalveluihin, noin 22 prosentin osuudella.
 
Kuvio 9. Sairauspoissaolopäivien kehittyminen ja työterveyshuollon kustannukset 2015–2016

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx