Työsuojelu ja turvallisuus - Koulutuskeskus Salpaus

4.3 Työsuojelu ja turvallisuus

 
Turvallisuuden ylläpito ja kehittämistyö on jatkuvaa ja kiinteä osa Salpauksen toimintaa. Vuoden 2016 uudistettiin turvallisuusasioiden organisointi Koulutuskeskus Salpauksessa. Uudistamisen yhteydessä määriteltiin ja tarkennettiin vastuut erityisesti työturvallisuuden varmistamisessa. Vastuumäärittely käsitti sekä henkilöstö- että opiskelijanäkökulman.
 
Turvallisuusasioiden uudelleenorganisoinnin myötä korotettiin turvallisuudesta huolehtimisen tärkeyttä oppilaitosympäristössä. Organisoinnin yhteydessä määriteltiin tehtävät muun muassa henkilöstön turvallisuusperehdyttämisen varmistamisessa, tarvittavien ohjeiden olemassa olon varmistamisessa, työturvallisuusvaarojen arvioinnin organisoinnissa ja toteuttamisessa sekä tarvittavien turvallisuuden eri näkökulmista huolehtivien vastuuhenkilöiden nimeämisessä.
 
Kehittämistyötä jatkettiin myös toimipisteen turvallisuusryhmien toiminnan kehittämisellä ja Pelsu – pelastussuunnitelmaympäristön päivittämisellä. Toimipisteiden esimiehiä sekä turvallisuusryhmiä tuettiin ja ohjattiin toimipisteen pelastus- ja ensiapuvalmiuden järjestämisessä, vuotuisten harjoituksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, pelastussuunnitelman päivittämisessä (PELSU pelastussuunnitelmajärjestelmässä), pelastautumisohjeiden ylläpidossa toimipisteessä sekä turvallisuus ja työturvallisuuden vaarojenarvioinnissa. Uusi toimintamalli ja sen myötä toimintatavat toimipisteissä etenivät syksyn 2016 aikana haluttuun suuntaan ja samaa työtä jatketaan myös vuonna 2017.
 
Henkilöstölle sattuneiden tapaturmien lukumäärissä ei ole tapahtunut suurta vaihtelua. Vuonna 2016 tapaturmia on 2.2.2017 tilanteen mukaan sattunut henkilöstölle yhteensä 38. Edellisvuonna luku oli 36. Vaihteluväli on vuosittain ollut 40 – 60 tapaturmaa vuosittain.
 
Vuonna 2016 sattuneista tapaturmista 24 sattui työssä ja 14 työmatkoilla. Edellisvuoteen verrattuna jakauma on pysynyt jokseenkin vastaavana. Työmatkoilla sattuneiden tapaturmien osalta huomionarvoista on kuitenkin se, että työmatkatapaturmat ovat usein laadultaan vakavampia. Suurin osa Salpauksessa henkilöstölle sattuneista tapaturmista muodostuu kaatumisista ja liukastumisista.
 
Kuvio 10. Henkilöstölle sattuneiden tapaturmien seuraukset 2016

Koulutuskeskus Salpauksessa on käytössä toimintamalli sisäilma-asioiden selvittämisessä. Selvittämistyötä koordinoi sisäilmatyöryhmä. Työryhmän kokoonpano muuttui ja toimintaa kehitettiin vuonna 2016 edelleen.  

Sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimii tilapalvelupäällikkö Ville Rainisto ja sihteerinä työsuojeluvaltuutettu Armi Lehtinen. Muut jäsenet ovat kunnossapitopäällikkö Jussi Tuominen, huoltopäällikkö Peter Havholm, henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger, palveluesimies Maarit Autio, työterveyslääkäri Arja Ollila Työterveys Wellamo Oy:stä sekä sisäympäristöasiantuntija Halton Oy:stä.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx