Terveyden ja työkyvyn edistäminen - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 > 4 Työyhteisön hyvinvointi > 4.1 Terveyden ja työkyvyn edistäminen

4.1 Terveyden ja työkyvyn edistäminen

Sairauspoissaolojen määrä Koulutuskeskus Salpauksessa vuonna 2015 oli 9,7 kalenteripäivää henkilöä kohti. Edellisvuoteen verrattuna luku on aavistuksen laskenut sen ollessa 10,0 kalenteripäivää henkilöä kohti vuonna 2014. Vertailu vuoden 2014 tilastoihin on haastavaa muuttuneen organisaatiorakenteen johdosta. Tarkasteltaessa sairauspoissaoloja virka- ja työehtosopimuksittain voidaan todeta, että sairauspoissaolojen jakaumassa on noin 4 kalenteripäivän ero henkilöstöryhmien välillä kohden. Kuvio 6. osoittaa, että sairauspoissaolopäiviä on KVTES sekä TS – sopimukseen kuuluvilla on kertynyt 12,1 päivää henkilöä kohti ja OVTES:n piiriin kuuluvilla 8,0 kalenteripäivää. Eroa selittää osin sopimusten piirissä olevien tehtävänkuvien eroavaisuus.   
 
 
Kuvio 5. Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä 2014-2015


kuvio5-sairauspoissaolot1.jpg

Kuvio 6. Henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä henkilöä kohti vuosina 2014-2015


kuvio6-sairauspoissaolot-ka.jpg*Salpaus ja Yhteiset palvelut

Koko Salpauksen osalta henkilöitä, joilla kertyi sairauspoissaoloja 60 kalenteripäivää tai enemmän oli noin 2,7 prosenttia kaikista sairastaneista. Näistä muodostui 21,7 prosenttia kaikista sairauspoissaoloista. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 3 ja 27 prosenttia. Muutos vuoteen 2014 on merkittävä ja kertoo pitkien sairauspoissaolojen suhteellisesta vähenemisestä ja 30-60-90 mallin kehittämisen vaikutuksista. Pitkiin poissaoloihin reagoimisen malli on tullut tutummaksi erityisesti lähiesimiehille, jotka poissaolojen seurannassa ja henkilöstön työkyvyn tukemisessa ovat avainasemassa.

 
Kuvio 7. Sairauspoissaoloilla olleet yhteiskeston ja osuuden mukaan 2015

kuvio7-sairaupoissaolo-yhteiskesto.jpg

Sairauspoissaolojen seurannassa on eroteltu lyhyet ja pitkät poissaolot. Vuonna 2015 noin 84 prosenttia sairauspoissaoloista muodostui pitkistä, yli 3 kalenteripäivää kestäneistä poissaoloista. Lyhyet, alle 3 päivän mittaiset poissaolot jatkoivat vähenemistä ja muutosta vuoteen 2014 on noin 153 päivää. Myös pitkien sairauspoissaolojen kalenteripäiväkertymä jatkoi laskuaan vähentyen edellisvuodesta yli 1000 kalenteripäivää. Vertailussa on myös huomioitava se, että Salpauksen henkilöstömäärä on samaan aikaan laskenut.
 
Sairauspoissaolon keskimääräinen kesto henkilöä kohti laski niin ikään edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2014 keskimääräinen sairauspoissaolopäivän kesto oli 7,53 kalenteripäivää henkilöä kohti kun 2015 luku oli 7,08. Lakisääteisen seurantarajan, 30 sairauspoissaolopäivää, ylitti 78 henkilöä, joista yli 60 sairauspoissaolopäivää kertyi 30 henkilölle. 30 sairauspoissaolopäivää ylittäneet poissaolokertymät ovat vuonna 2015 muodostaneet noin 66% sairauspoissaoloista. Osuus on sama edelliseen vuoteen verrattuna.
 
Vuonna 2015 henkilöstöstä 490 henkilöllä, eli 56 prosentilla ei ollut sairauspoissaoloja lainkaan. Edellisen vuoden vastaava prosenttiosuus oli 59.
 
Taulukko 7. Sairauspoissaolot kalenteri- ja työpäivinä 2014 ja 2015
 
 
Kalenteripäivinä
Työpäivinä
 
2014*
2015
2014*
2015
OVTES
4 077
2 931
KVTES+TS
4 389
3 282
Yhteensä
9 664
8 466
7 228
6 213
* Salpaus ja Yhteiset palvelut
 
 
Taulukko 8. Henkilöstön palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot kalenteripäivinä vuosina 2014 - 2015
 
 
2014*
2015
Palkallinen
9 166
8 036
Palkaton
498
430
Yhteensä
9 664
8 466
*Salpaus ja Yhteiset palvelut
 
 
Taulukko 9. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä sairausloman pituuden mukaan jaoteltuna (1-3 pv)
 
Sairauspoissaolo 1 - 3 pv
OVTES
KVTES+TS
Yhteensä
2014*
1 494
2015
573
768
1 341
*Salpaus ja Yhteiset palvelut
 
 
Taulukko 10. Sairauspoissaolot kalenteripäivinä sairausloman pituuden mukaan jaoteltuina (yli 3 pv)
 
Sairauspoissaolo yli 3 pv
OVTES
KVTES+ TS
Yhteensä
2014*
8 170
2015
3 504
3 621
7 125
*Salpaus ja Yhteiset palvelut

Taulukko 11. Henkilöiden määrä, joilla ei vuosien 2014–2015 aikana ole ollut sairauspoissaoloja
 
Vuosi
Henkilömäärä
% henkilöstöstä
2014*
569
59
2015
490
56
*Salpaus ja Yhteiset palvelut
 
 
Taulukko 12. Sairauspoissaolojakson kesto keskimäärin 2014-2015
 
 
2014*
2015
OVTES
7,92
KVTES+TS
6,45
Kesto keskimäärin (pv)
7,53
7,08
*Salpaus ja Yhteiset palvelut
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx