Taloudelliset henkilöstöresurssit - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 > 5 Taloudelliset henkilöstöresurssit

5 Taloudelliset henkilöstöresurssit

 
Salpauksessa käytiin syksyllä 2015 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskivat kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Taloudellinen haaste on edelleen merkittävä ja prosessia jatketaan keväällä 2016 käynnistyneissä neuvotteluissa. Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman toteuttaminen edellyttää lähes 12 miljoonan euron kulujen karsintaa vuosina 2016-2018. Henkilöstökulujen osalta arvioitu toiminnan sopeuttamistarve merkitsee yhteensä noin 100 henkilötyövuoden vähenemistä vuoden 2018 loppuun mennessä sopeuttamistoimien ajankohdasta ja rahoituksen muutoksista riippuen. 
Salpauksen henkilöstökulut vuodelta 2015 olivat yhteensä 47 983 262 euroa. Palkkojen ja palkkioiden osuus oli 37 723 877 euroa ja henkilöstösivukulut olivat yhteensä 10 259 385 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista oli 56,7 prosenttia laskien 2,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kuntayhtymätason vastaava tunnusluku (henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista) vuonna 2014 oli 59,5 prosenttia. 
Kuvio 10. Henkilöstökulut (%) toimintatuotoista vuosina 2014-2015 Kuntayhtymässä
kuvio10-henkilostokulut1.jpg
 
 Kuvio 11. Henkilöstökulut Salpauksessa vuosina 2014-2015
 
kuvio10-henkilösötkulut.jpg

*Salpaus ja Yhteiset palvelut

Taulukko 13. Henkilöstökulut toimintatuotoista kuntayhtymätasolla
 
Kuntayhtymätaso
TP 2014
TA 2015
TP 2015
Henkilöstökulut toimintatuotoista
59,5 %
60,1%
56,7%
 
Kuntayhtymätaso vuonna 2014 muodostui Koulutuskeskus Salpauksesta, Lahden ammattikorkeakoulusta, Tuoterenkaasta ja Yhteisistä palveluista.
 
Vuonna 2015 henkilöstön poissaolokustannukset olivat 6 052 778 euroa. Poissaolokustannukset laskivat 3,45 prosenttia edellisvuodesta. Poissaolokustannukset koostuvat sairauslomista, koulutuksista, työelämäjaksoista, virka-, työ- ja virantoimitusmatkoista, vuosilomista, lomarahavapaista, perhevapaista, lapsen sairastumisista, tapaturmista sekä muista syistä johtuvista poissaoloista.
 
Kuvio 12. Henkilöstön poissaolot euroina vuosina 2014–2015
 
 
kuvio12poissaolot.jpg
 *Salpaus ja Yhteiset palvelut

Henkilöstön koulutukseen kohdennetut resurssit jakaantuivat palkkoihin ja osallistumiskustannuksiin. Palkkamenot sivukuluineen vuonna 2015 olivat 540 694 euroa (ilman sivukuluja 423 111 euroa). Koulutuksiin osallistumisten aiheuttamia muita kustannuksia oli 360 495 euroa. Koulutuskustannukset olivat yhteensä 901 189 euroa, eli 1,88 prosenttia kokonaishenkilöstömenoista, kun vuonna 2014 koulutuskustannukset olivat 1,54 prosenttia kokonaishenkilöstömenoista.

Kuvio 13. Henkilöstön koulutuskulut vuosina 2014 ja 2015
 
 
kuvio13-koulutus.jpg
*Salpaus ja Yhteiset palvelut

 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx