Taloudelliset henkilöstöresurssit - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 5 Taloudelliset henkilöstöresurssit

5 Taloudelliset henkilöstöresurssit

 
Salpauksessa käytiin keväällä 2016 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskivat kaikkia erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Neuvottelut olivat jatkoa vuoden 2015 syksyllä käytyihin neuvotteluihin, joilla varauduttiin ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutoksiin.
Salpauksen henkilöstökulut vuodelta 2016 olivat yhteensä 42 038 071 euroa. Palkkojen ja palkkioiden osuus oli 32 379 180 euroa ja henkilöstösivukulut olivat yhteensä 9 658 891 euroa. Henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista oli 53,5 prosenttia laskien 3,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Vastaava tunnusluku (henkilöstökulujen osuus toimintatuotoista) vuonna 2015 oli 56,8 prosenttia.  Henkilöstökulujen laskevassa kehityksessä näkyy sopeuttamistoimet, joilla on varauduttu erityisesti vuonna 2017 tapahtuviin rahoituksen leikkauksiin.
Kuvio 11. Henkilöstökulut (%) toimintatuotoista vuosina 2015-2016

Kuvio 12. Henkilöstökulut Salpauksessa vuosina 2015-2016

Vuonna 2016 henkilöstön poissaolokustannukset olivat 5 622 135 euroa. Poissaolokustannukset laskivat 7,11 prosenttia edellisvuodesta. Poissaolokustannusten laskuun vaikuttaa suurelta osin henkilöstön vähentynyt määrä, vaikka poissaololajeista sairauspoissaolot yksin tarkasteltuna kasvoivat. Poissaolokustannukset koostuvat sairauslomista, koulutuksista, työelämäjaksoista, virka-, työ- ja virantoimitusmatkoista, vuosilomista, lomarahavapaista, perhevapaista, lapsen sairastumisista, tapaturmista sekä muista syistä johtuvista poissaoloista.
 
Kuvio 13. Henkilöstön poissaolot euroina vuosina 2015–2016

Henkilöstön koulutukseen kohdennetut resurssit jakaantuivat palkkoihin ja osallistumiskustannuksiin. Palkkamenot sivukuluineen vuonna 2016 olivat 409 089,66 (ilman sivukuluja 316 265euroa). Koulutuksiin osallistumisten aiheuttamia muita kustannuksia oli 207 425 euroa. Koulutuskustannukset olivat yhteensä 616 514 euroa eli 1,47 prosenttia kokonaishenkilöstömenoista, kun vuonna 2015 koulutuskustannukset olivat 1,88 prosenttia kokonaishenkilöstömenoista.

Kuvio 14. Henkilöstön koulutuskulut vuosina 2015 ja 2016

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx