Osaamisen varmistamisen suunnitelmat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 > 3 Osaamisen johtaminen > 3.1 Osaamisen varmistamisen suunnitelmat

3.1 Osaamisen varmistamisen suunnitelmat

 
Henkilöstön osaamisen varmistamista linjasi vuonna 2015 lakisääteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa kuvattiin tulosaluekohtaisesti toimintaympäristöstä nousevia osaamistarpeita, henkilöstön nykyistä osaamista ja toimintasuunnitelmista nousevia osaamistarpeita sekä henkilöstöohjelman tavoitteita.
 
Henkilöstön koulutussuunnitelman toteutumista vuonna 2015 on arvioitu henkilöstöryhmittäin. Alla on kooste keskeisistä toteutuksista.
 
Opetushenkilöstön osaamisen varmistaminen 
Erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa osaamisperusteisuuden vahvistamiseksi (pedagogisen toimintatavan muutos) pidettiin kaikille avoimia opetussuunnitelmatyöpajoja kerran kuussa. Lisäksi järjestettiin yksikkökohtaisia henkilöstön koulutustilaisuuksia. Myös opinto-ohjaajat osallistuivat ops-työhön ja koulutuksiin. Ops-työtä tehtiin ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkintoperusteisen koulutuksen opettajien kanssa yhteistyössä.  Opetussuunnitelmatyö ja osaamisperusteisuuden käytäntöjen vahvistaminen jatkuu edelleen.
 
Digitalisoitumista ja mobiiliratkaisujen edistämiseksi on järjestetty pelillisyyskoulutuksia, pop up – työpajoja ja perehdytyksiä. Uutta vuonna 2015 oli se, että mobiililaitteiden teknistä perehdyttämistä ja pedagogista käyttöä suunnittelivat yhdessä opetuksen kehittämispalvelut ja tietohallinto. Lukiossa on valmistauduttu sähköisiin yo-kokeisiin.
 
Muun henkilöstön osaamisen varmistamisen tarpeet vuodelle 2015
Henkilöstö on hankkinut substanssiosaamista oman kehityskeskustelunsa tavoitteiden mukaisesti.  Osaamisen varmistamisessa on tullut vahvemmin 70-20-10 – toimintamalli. Esimerkiksi ravintolapalvelut perehtyi uuteen ohjelmistoon vertaismentoroinnin keinoin.
 
Vuonna 2015 toteutettu strategiaprosessi nosti esille oppimisen ja opettajuuden muutosta myös muulle henkilöstölle.  Oppilaitospalveluiden opinnollistamista ja työssäoppijoiden määrää on lisätty Salpauksen eri toiminnoissa. Muu henkilöstö osallistui työpaikkaohjaajakoulutuksiin opinnollistamisen laadun varmistamiseksi.
 
Esimiesten osaamisen varmistaminen 
Esimiehet ovat osallistuneet arvoprosessiin ja toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteiden laadintaan ja toteuttamiseen. Esimiesosaamista on vahvistettu mm. esimiesfoorumeissa johtamis- ja työhyvinvointikyselyn tulosten ja toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteiden perusteella. Esimiesten työhyvinvointia on tuettu sykemittauksella, jonka tuloksista sai palautetta ja hyvinvoinnin edistämiseen ohjeita.
 
Esimiesten yhteisöllistä työskentelyä ja yhteisen käsityksen vahvistamista edisti sisäisen toiminnan arviointiprosessin valmistelu ja johtaminen alkuvuonna 2015. Prosessissa oli mukana myös sidosryhmien edustajia. Esimiehet osallistuivat strategiaprosessien eri vaiheisiin ja viestintä- ja johtamisosaamista tuettiin mm. esimiesfoorumeissa.
 
Koko henkilöstön osaamisen varmistaminen 
Koko henkilöstö on osallistunut strategiaprosessin eri vaiheisiin ja sisäisen toimintaympäristön arviointiprosessiin sekä opetussuunnitelmatyöhön. ICT-osaamisesta tehtiin osalle henkilöstöä pilottikysely, jonka tuloksia hyödynnettiin esimerkiksi Office 365 – sähköisen toimintaympäristön ja osaltaan myös uuden intranetin käyttöönoton suunnittelussa.
 
Kykyä uudistua ja vanhasta poisoppimista on käsitelty kehityskeskusteluissa. Koko henkilöstön osaamisen varmistamista on toteutettu ja tuettu myös hankkeiden kautta.  
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx