Osaamisen varmistamisen suunnitelmat - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 3 Osaamisen johtaminen > 3.1 Osaamisen varmistamisen suunnitelmat

3.1 Osaamisen varmistamisen suunnitelmat

 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaprosessia on uudistettu ja suunnitelman toteutumista arvioidaan kaksi kertaa vuodessa. Muutosta on tapahtunut erityisesti osaamisen varmistamisen eri tapojen hyödyntämisessä sekä osaamisen varmistamisen painopisteen muuttumisessa 70-20-10- mallin mukaiseen oppimiseen.
 
Henkilöstön osaamisen varmistamista linjasi vuonna 2016 lakisääteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa kuvattiin tulosaluekohtaisesti toimintaympäristöstä nousevia osaamistarpeita, henkilöstön nykyistä osaamista ja toimintasuunnitelmista nousevia osaamistarpeita sekä henkilöstöohjelman tavoitteita.
 
Henkilöstön osaamisen varmistamisen suunnitelmien toteutumista vuonna 2016 on arvioitu henkilöstöryhmittäin. Alla on kooste keskeisistä toteutuksista.
 
Opetushenkilöstön osaamisen varmistaminen 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamisen tarpeet kohdentuivat uudistuneiden pedagogisten toimintamallien kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen sekä uudistuneiden oppimisratkaisujen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen.
 
Ammatillisen koulutuksen muutos on edellyttänyt opetus- ja ohjaushenkilöstöltä yhteisöllisen oppimisen pedagogiikan kehittämistä, jota on otettu haltuun muun muassa tiimivalmennuksen periaattein tiimivalmennuskoulutusten myötä, projektioppimisen periaatteita hyödyntäen sekä 70-20-10-mallin mukaisesti vertaisoppimisen keinoin. Substanssiosaamisen varmistamista on huomioitu onnistumiskeskusteluiden mukaisesti.
 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamisessa digitaalisuus ja erilaiset sähköiset oppimisympäristöt ovat edelleen edellyttäneet pelillisyysmenetelmien haltuunottoa ja digitaalisen oppimateriaalin hyödyntämistä opetuksen toteuttamisessa. Painotus osaamisessa on siirtynyt erityisesti digitaalisiin toimintamalleihin.
 
Muun henkilöstön osaamisen varmistaminen
Muun henkilöstön osaamisen varmistaminen keskittyi erityisesti oman ammattialan erityisosaamisen vahvistamiseen sekä ohjausosaamisen vahvistaminen oppilaitoskontekstissa. Toimintamalleissa on näkynyt vahvasti 70-20-10 malli. Ohjaushenkilöstön ohjausosaamista vahvistettiin toteuttamalla heille suunnattu valmennuskokonaisuus, joka piti sisällään työpaikkaohjaajakoulutuksen. Vuonna 2016 jatkettiin myös muun henkilöstön ohjausosaamisen vahvistamista ja työssäoppijoiden määrän lisäämistä oppilaitospalveluissa. Henkilöstö on hankkinut substanssiosaamista oman onnistumiskeskusteluidensa tavoitteiden mukaisesti.
 
Esimiesten osaamisen varmistaminen 
Esimiehet ovat osallistuneet strategisten kehitysohjelmien ja toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteiden laadintaan ja toteuttamiseen. Esimiesosaamista on vahvistettu mm. esimiesfoorumeissa toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteiden perusteella. Johtamis- ja esimiesosaamissa on huomioitu eettinen johtaminen, jonka myötä Salpauksessa on määritelty eettisen johtamisen ja toiminnan kulmakivet. Myös lähiesimiestyötä on vahvistettu ja esimiesosaamisen varmistamista on toteutettu esimiehille suunnatussa koulutuksessa.
 
Esimiesten osaamisen varmistamisen keskeisenä teemana on ollut esimiestyön tasalaatuisuuden lisääminen sekä viestinnän yhdenmukaisuuden varmistaminen henkilöstön suuntaan. Esimiesten yhteisöllistä työskentelyä ja yhteisen ymmärryksen rakentamista on tehty määrätietoisesti kehittämällä Salpauksen johtamisjärjestelmän mukaisia työryhmiä ja niiden toimintaa.
 
Koko henkilöstön osaamisen varmistaminen 
Koko Salpauksen henkilöstöä on kannustettu erityisesti 70-20-10-toimintamallin mukaiseen osaamisen varmistamiseen. Pääteemoja ovat olleet yhdessä tekeminen ja toimintakulttuurin vahvistaminen yhteistoiminnallisesti, työelämän kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen sekä osaaminen digitalisaation hyödyntämisessä omassa työssä. Salpauksessa laajempaan käyttöön otetun O365-ympäristön myötä henkilöstöä on kannustettu ottamaan haltuun uudet sähköiset mahdollisuudet yhteisessä työskentelyssä ja viestinnässä. Osaamisen vahvistamiseksi on järjestetty eri välineisiin keskittyneitä työpajoja. Koko henkilöstön osaamisen varmistamista on toteutettu ja tuettu myös hankkeiden kautta.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx